Михайло Коцюбинський і Володимир Винниченко: біографіка творчих “ландшафтів”

Svitlana Kyryliuk

Анотація


Творчі світи Михайла Коцюбинського та Володимира Винниченка виразно прокреслюють особливості українського літературного fin de siècle. Важливу роль відводимо характерним рисам, притаманним творчим долям митці. Вони сприяли витворенню своєрідного „ритму” їхньої прози й співвідносні з епізодами та подіями їхнього життя. Наявність своєрідних „зіткнень” на рівні текстів спонукає до пошуку шляхів осягнення таких „перетинів”. Це стає можливим через відчитування топології художнього мислення, що розкривається за посередництва художніх образів, пейзажу, особливої уваги до тілесності. У результаті аналізу констатуємо її превалючу якість, зокрема у витворенні цілісного „ландшафту” творчості. Дослідження текстів письменників, здійснене на засадах аналітичної антропології, дозволяє простежити особливості біографіки їхніх творчих „ландшафтів”, з’ясовуючи амплітуду „підйомів” і „спадів”, руху творчості в цілому.

Ключові слова


Михайло Коцюбинський; Володимир Винниченко; біографія; „ландшафт” творчості

Повний текст:

PDF

Посилання


Yevshan M. “Tini zabutykh predkiv” [“Shadows of Forgotten Ancestors”]. In: Yevshan M. Krytyka. Literaturoznavstvo. Estetyka [Criticism. Literature. Aesthetics]. Kyiv, 1998, pp. 472–475. (in Ukrainian).

Yefremov Serhii. Mykhailo Kotsiubynskyi [Mychailo Kotsiubynsky]. In: Yefremov S. Vybrane: Statti, naukovi rozvidky, monohrafii [Selected: Articles, scientific researches, monographs]. Kyiv, 2002, pp. 214–310. (in Ukrainian).

Kyryliuk S. Proza Mykhaila Kotsiubynskoho i Volodymyra Vynnychenka: antropolohichnyi aspekt [Prose by Mychailo Kotsubynsky and Volodymyr Vynnychenko: anthropological aspekt]. Visnyk Mariupolskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Filolohiia: Zbirnyk nauk. prats. Mariupol, 2013, issue 8, pp. 45–52. (in Ukrainian).

Kostetskyi I. Stefan Georg. Osobystist, doba, spadshchyna [Stefan George. The personality, epoch, heritage]. In: Kostetskyi I. Tobi nalezhyt tsilyi svit: Vybrani tvory [You have to the whole world: Selected Works]. Kyiv, 2005, pp. 390–51. (in Ukrainian).

Kotsiubynska M. Maisternist khudozhnoho syntezu: do storichchia z dnia narodzhennia Mykhaila Kotsiubynskoho [The mastery of art synthesis: 100 jears of M. Kotsiubynsky birthday]. In: Kotsiubynska M. Moi obrii : v 2 t. [My horizons: vol. 2]. Kyiv, 2004, vol. 1, pp. 213–228. (in Ukrainian).

Kupidura R. Mova, stat, vlada – literaturni proektsii suspilnykh problem u tvorchosti M. Kotsiubynskoho ta V. Vynnychenka [Language, Gender and Power: Literary Projections of the Social Problems in Works by M. Kotsiubynsky and V. Vynnychenko]. SkhidZakhid : ist.-kult. zb. Vyp. 1617 : Neo-anty-kolonializm vs neoimperializm : relevantnist postkolonialnoho dyskursu na postradianskomu prostori [East / West Journal for History and Culture: Neo – anti – colonialism vs neo – imperialism: The Relance of the postcolonial discourse in the post – Soviet spase]. Kharkiv, 2013, vol. 16–17, pp. 432–446. (in Ukrainian).

Panchenko V. Volodymyr Vynnychenko: paradoksy doli i tvorchosti: Knyha rozvidok ta mandrivok [Volodymyr Vynnychenko: paradoxes of fate and creation]. Kyiv, 2004, 287 p. (in Ukrainian).

Panchenko V. Shchaslyva porazka Mefistofelia [Happy defeat of Mephistopheles]. In: Vynnychenko V. Zapysky kyrpatoho Mefistofelia [Notes of snub-nosed Mephistopheles]. Cherkasy, 2005, pp. 229–234. (in Ukrainian).

Podoroga V. Metafizika landshafta. Kommunikativnye strategii v filosofskoi kul'ture ХІХ – ХХ vekov [Metaphysics of landscape: Communication strategy in philosophical culture of 19th – 20th centuries]. Moscow, 2013, 427 p. (in Russian).

Podoroga V. Mimesis: Materialy po analiticheskoj antropologii literatury v dvuh tomah. Tom 1 : N. Gogol'. F. Dostoevskij [Mimesis: Materials for analytical anthropology in literature in 2 volumes]. Moscow, 2006, 686 p. (in Russian).

Podoroga V. Fenomenologija tela: Vvedenie v filosofskuju antropologiju. Materialy lekcionnyh kursov 1992 – 1994 godov [Body Phenomenology: An Introduction to philosophical antropology. Materials lektures 1992 – 1994 years]. Moscow, 1995, 350 p. (in Russian).

Polishchuk Y. Bile i chorne Mykhaila Zhuka. Sacrum mysttsia na tli kulturnykh aberatsii doby [White and Black of Myhailo Zhuk. Sacrum of artist against a background of cultural aberrations of epoch]. In: Sacrum i Bibliia v ukrainskii literaturi [Sacrum and Bible in Ukrainian literature]. Lublin, 2008, pp. 225–236. (in Ukrainian).

Rudnytskyi M. Vid Myrnoho do Khvylovoho. Mizh ideieiu i formoiu. Shcho take „Moloda Muza”? [From Myrny to Hvylovy. Between idea and form. What is a „Young Muse”?]. Drohobych, 2009, 502 p. (in Ukrainian).

Cherniavskyi M. Chervona lileia. Spohady pro Mykhaila Kotsiubynskoho [Red lily]. In: Spohady pro Mykhaila Kotsiubynskoho [Memories about Kotsiubynsky]. Kyiv, 1989, pp. 51–66. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Євшан М. „Тіні забутих предків” / М. Євшан // Критика. Літературознавство. Естетика / упоряд. Н. Шумило. – К. : Основи, 1998. – С. 472–475.

Єфремов С. Михайло Коцюбинський / С. Єфремов // Вибране : статті, наукові розвідки, монографії / упоряд., передм. та прим. Е. Соловей. – К. : Наук. думка, 2002. – С. 214–310.

Кирилюк С. Проза Михайла Коцюбинського і Володимира Винниченка: антропологічний аспект / С. Кирилюк // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія : збірник наук. праць. – Маріуполь : МДУ, 2013. – Вип. 8. – С. 45–52.

Костецький І. Стефан Ґеорґ. Особистість, доба, спадщина // Костецький І. Тобі належить цілий світ : вибрані твори / І. Костецький ; вид. підготував Марко Роберт Стех. – К. : Критика, 2005. – С. 390–510.

Коцюбинська М. Майстерність художнього синтезу: до сторіччя з дня народження Михайла Коцюбинського / Михайлина Коцюбинська // Коцюбинська М. Мої обрії : в 2 т. – К. : Дух і літера, 2004. – Т. 1. – С. 213–228.

Купідура Р. Мова, стать, влада – літературні проекції суспільних проблем у творчості М. Коцюбинського та В. Винниченка / Р. Купідура // Схід – Захід : іст.-культ. зб. Вип. 16-17: Нео-анти-колоніалізм vs неоімперіалізм: релевантність постколоніального дискурсу на пострадянському просторі. – Х. : НТМТ, 2013. – С. 432–446.

Панченко В. Володимир Винниченко: парадокси долі і творчості: Книга розвідок та мандрівок / В. Панченко. – К. : Твім інтер, 2004. – 287 с.

Панченко В. Щаслива поразка Мефістофеля / В. Панченко // Винниченко В. Записки кирпатого Мефістофеля : роман. – Черкаси : Брама-Україна, 2005. – С. 229–234.

Подорога В. Метафизика ландшафта. Коммуникативные стратегии в философской культуре ХІХ – ХХ веков / В. Подорога. – М. : Канон+, 2013. – 427 с.

Подорога В. Мимесис: Материалы по аналитической антропологии литературы в двух томах. Том 1 : Н. Гоголь. Ф. Достоевский / В. Подорога. – М. : Культурная революция, Логос, Logos-altera, 2006. – 686 с.

Подорога В. Феноменология тела: Введение в философскую антропологию. Материалы лекционных курсов 1992–1994 годов / В. Подорога. – М. : Ad marginem, 1995. – 350 с.

Поліщук Я. Біле і чорне Михайла Жука. Sacrum мистця на тлі культурних аберацій доби / Я. Поліщук // Sacrum і Біблія в українській літературі / за ред. І. Набитовича. – Lublin : Ingvarr, 2008. – С. 225–236.

Рудницький М. Від Мирного до Хвильового. Між ідеєю і формою. Що таке “Молода Муза”? / М. Рудницький. – Дрогобич : Вид. фірма „Відродження”, 2009. – 502 с.

Чернявський М. Червона лілея. Спогади про Михайла Коцюбинського / М. Чернявський // Спогади про Михайла Коцюбинського / упоряд., післямова та прим. М. М. Потупейка. – К. : Дніпро, 1989. – С. 51–66.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Svitlana Kyryliuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine