Editorial Team

Editor-in-Chief

Petro Rychlo, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine (ORCID, Scopus, WoS) email

Deputy Editor-in-Chief

Olha Chervinska, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine (ORCID, Scopus, WoS) email

Executive Secretary

Roman Dzyk, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine (ORCID, Scopus, WoS) email

Members of Editorial Board

Tamara Hundorova, Shevchenko Institute of Literature National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine (ORCID, Scopus, WoS) email

Borys Bunchuk, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine (ORCID, WoS) email

Natalia Vysotska, Kyiv National Linguistic University, Ukraine (ORCID, Scopus, WoS) email

Galyna Dranenko, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine (ORCID, Scopus, WoS) email

Olexandr Keba, Kamianets-Podilsky Ivan Ohienko National University, Ukraine (ORCID) email

Igor Kozlyk, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine (ORCID, WoS) email

Zoriana Lanovyk, Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University, Ukraine (ORCID, Scopus, WoS) email

Mariana Lanovyk, Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University, Ukraine (ORCID, Scopus, WoS) email

Borys Shalaghinov, National University of “Kyiv-Mohyla Academy”, Ukraine (ORCID) email

Foreign Members of Editorial Board

Angel Angelov, Institute for Literature, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria (ORCID, Scopus, WoS) email

Rūta Brūzgienė, Mykolas Romeris University, Lithuania (ORCID, Scopus, WoS) email

Alois Woldan, University of Vienna, Austria (ORCID, Scopus, WoS) email

Leonid Heller, University of Lausanne, Switzerland (ORCID, Scopus, WoS) email

Svetlana Evdokimova, Brown University, USA, United States (Scopus, WoS) email

Roman Mnich, University of Warsaw, Poland (ORCID, Scopus, WoS) email

Galina Petkova, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria (ORCID, Scopus, WoS) email

Ivo Pospíšil, Masaryk University (Brno), Czechia (ORCID, Scopus, WoS) email

Olga Tabachnikova, University of Central Lancashire, United Kingdom (ORCID, Scopus, WoS) email