Editorial Team

Editor-in-Chief

Olha Chervinska, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine

Deputy Editor-in-Chief

Petro Rychlo, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine

Executive Secretary

Roman Dzyk, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine

Members of Editorial Board

Tamara Hundorova, Shevchenko Institute of Literature National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Dmytro Nalyvayko, Shevchenko Institute of Literature National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Borys Bunchuk, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine

Natalia Vysotska, Kyiv National Linguistic University, Ukraine

Galyna Dranenko, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine

Olexandr Keba, Kamianets-Podilsky Ivan Ohienko National University, Ukraine

Igor Kozlyk, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine

Zoriana Lanovyk, Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University, Ukraine

Mariana Lanovyk, Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University, Ukraine

Borys Shalaghinov, National University of “Kyiv-Mohyla Academy”, Ukraine

Foreign Members of Editorial Board

Alois Woldan, University of Vienna, Austria

Leonid Heller, University of Lausanne, Switzerland

Ivo Pospíšil, Masaryk University (Brno), Czechia

Svetlana Evdokimova, Brown University, USA, United States

Olga Tabachnikova, University of Central Lancashire, United Kingdom

Roman Mnich, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Poland

Rūta Brūzgienė, Mykolas Romeris University, Lithuania