Психоаналітичні дослідження в сучасному українському літературознавстві

Svitlana Natiazhko

Анотація


Підкреслюється важливість та актуальність дослідження психоаналітичного наративу. Подано основні віхи становлення і розвитку психоаналітичних досліджень в українському літературознавстві від початку ХХ до початку ХХІ століття, окреслено основні етапи становлення психоаналітичної школи в Україні. Доведено доцільність вивчення психоаналізу як методу дослідження та інтерпретації сучасної художньої літератури. Здійснено детальний огляд критичної літератури українських дослідників ХХ – ХХІ століття стосовно застосування психоаналізу при дослідженні особистості та творчості письменників. Значна увага приділена працям, що з’являються в українському теоретико-літературному дискурсі останніми роками, оскільки вони дають змогу розширити діапазон залучених у літературознавство психоаналітичних досліджень. Здійснено спробу аналізу ефективності психоаналітичної методології. З цією метою запропоновано звернути увагу на твори сучасної літератури, які пишуться із закладеним у підтекст психоаналізом. Під час досліджень використовувався дискурсивний метод досліджень.


Ключові слова


психоаналіз; психоаналітичний наратив; психоаналітичні дослідження; психоаналітичне підґрунтя; український теоретико-літературний дискурс

Повний текст:

PDF

Посилання


Balei S. Z psykhol′ohiï tvorchosty Shevchenka [From the psychology of Shevchenko’s creative works]. In: Istoriia psikhoanaliza v Ukraine. Kharkiv, 1996, pp. 132–186. (in Ukrainian).

Berhler E. Psykhoanaliz. Sut′ i znachinnia nauky prof. Z. Freida [Psychoanalysis. The nature and importance of Freud’s science]. In: Istoriia psikhoanaliza v Ukraine. Kharkiv, 1996, pp. 186–206. (in Ukrainian).

Haievs′kyi S. Fraidyzm u literaturoznavstvi [Freudism in literary criticism]. In: Istoriia psikhoanaliza v Ukraine. Kharkiv, 1996, pp. 260–268. (in Ukrainian).

Zborovs′ka N. V. Psykhoanaliz i literaturoznavstvo [Psychoanalysis and literary criticism]. Kyiv, 2003, 392 p. (in Ukrainian).

Krivulia A. M. Predislovie [Preface]. In: Istoriia psikhoanaliza v Ukraine. Kharkiv, 1996, pp. 6–7. (in Russian).

Kut'ko I. I. Kharkov v kontekste istorii ukrainskogo psikhoanaliza [Kharkov in the context of Ukrainian history of psychoanalysis]. In: Istoriia psikhoanaliza v Ukraine. Kharkiv, 1996, pp. 8–29. (in Russian).

Levchuk L. T. Psykhoanaliz: istoriia, teoriia, mystets′ka praktyka [Psychoanalysis: history, theory, art practice]. Kyiv, 2002, 255 p. (in Ukrainian).

Pavlychko S. Teoriia literatury [Literature theory]. Kyiv, 2002, 679 p. (in Ukrainian).

Pechars′kyi A. Metodyka psykhoanalitychnoï literaturnoï interpretatsiï v Ukraïni: henezys, problematyka, novi perspektyvy [The technique of psychoanalytic literary interpretation in Ukraine: genesis, issues, new perspectives]. Visnyk L′vivs′koho universytetu, seriia filolohichna, 2008, no. 44, p. 1, pp. 248–254. Avaliable at: http://litmisto.org.ua/?p=18993 (accessed 20 September 2015). (in Ukrainian).

Pidmohyl′nyi V. Ivan Levyts′kyi-Nechui (Sproba psykhoanalizy tvorchosty) [Ivan Levitskyi-Nechui (An attempt of psychoanalysis’ creative works)]. In: Istoriia psikhoanaliza v Ukraine. Kharkiv, 1996, pp. 280–293. (in Ukrainian).

Franko I. Iz sekretiv poetychnoï tvorchosti [From the secrets of poetic creative works]. In: Zibrannia tvoriv. Kyiv, 1981, vol. 31, pp. 45–119. Avaliable at: http://www.ukrlib.com.ua/books/printout.php?id=27&bookid=13 (accessed 20 September 2015). (in Ukrainian).

Freid Z. Ia i Ono. Trudy raznykh let [Me and It. Works of different years]. Tbilisi, 1991, 400 p. (in Russian).

Khaletskii A. M. Psikhoanaliz lichnosti i tvorchestva Shevchenko [Psychoanalysis of Shevchenko’s personality and creative works]. In: Istoriia psikhoanaliza v Ukraine. Kharkiv, 1996, pp. 230–239. (in Russian).

Khmelevskii I. K. Patologicheskyi element v lichnosti i tvorchestve Fridrikha Nitsshe [The pathological element in the personality and works of Friedrich Nietzsche]. In: Istoriia psikhoanaliza v Ukraine. Kharkiv, 1996, pp. 51–80. (in Russian).

The Freud-Jung Letters: The Correspondence Between Sigmund Freud and C. G. Jung. Londres, 1974, 495 р. Avaliable at: http://www.scribd.com/doc/78404737/The-Freud-Jung-Letters-TheCorrespondence-Between-Sigmund-Freud-and-C-G-Jung#scribd (accessed 20 September 2015).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Балей С. З психольогії творчости Шевченка / Степан Балей // История психоанализа в Украине / сост.: И. Кутько, Л. Бондаренко, П. Петрюк. – Харків : Основа, 1996. – С. 132–186.

 

Берглер Е. Психоаналіз. Суть і значіння науки проф. З Фрейда / Едмунд Берглер // История психоанализа в Украине / сост. И. Кутько, Л. Бондаренко, П. Петрюк. – Харків : Основа, 1996. – С. 186–206.

 

Гаєвський С. Фрайдизм у літературознавстві / Степан Гаєвський // История психоанализа в Украине / сост. И. Кутько, Л. Бондаренко, П. Петрюк. – Харків : Основа, 1996. – С. 260–268.

 

Зборовська Н. В. Психоаналіз і літературознавство : [посібник] / Н. В. Зборовська. – К. : Академвидав, 2003. – 392 с.

 

Кривуля А. М. Предисловие / А. М. Кривуля // История психоанализа в Украине / сост.: И. Кутько, Л. Бондаренко, П. Петрюк. – Харків : Основа, 1996. – С. 6–7.

 

Кутько И. И. Харьков в контексте истории украинского психоанализа / И. И Кутько, Л И. Бондаренко, П. Т. Петрюк // История психоанализа в Украине / сост.: И. Кутько, Л. Бондаренко, П. Петрюк. – Харків : Основа, 1996. – С. 8–29.

 

Левчук Л. Т. Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика : [навч. посібник] / Л. Т. Левчук. – К. : Либідь, 2002. – 255 с.

 

Павличко С. Теорія літератури / Соломія Павличко. – К. : Вид-во Соломії Павличко „Основи”, 2002. – 679 с.

 

Печарський А. Методика психоаналітичної літературної інтерпретації в Україні: генезис, проблематика, нові перспективи [Електронний ресурс] / Андрій Печарський // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – Вип. 44. – Ч. 1. – С. 248–254. – Режим доступу : http://litmisto.org.ua/?p=18993.

 

Підмогильный В. Іван Левицький-Нечуй (Спроба психоаналізи творчости) / Валеріян Підмогильный // История психоанализа в Украине / сост.: И. Кутько, Л. Бондаренко, П. Петрюк. – Харків : Основа, 1996. – С. 280–293.

 

Франко І. Із секретів поетичної творчості [Електронний ресурс] / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. / ред. колег.: М. Бернштейн та ін. – К. : Наукова думка, 1981. – Т. 31. – С. 45–119. – Режим доступу : http://www.ukrlib.com.ua/books/printout.php?id=27&bookid=13.

 

Фрейд З. Я и Оно. Труды разных лет / Зигмунд Фрейд. – Тбилиси : Мерани, 1991. – 400 с.

 

Халецкий А. М. Психоанализ личности и творчества Шевченко / А. М. Халецкий // История психоанализа в Украине / сост.: И. Кутько, Л. Бондаренко, П. Петрюк. – Харків : Основа, 1996. – С. 230–239.

 

Хмѣлевский И. К. Патологическый элементъ въ личности и творчествѣ Фридриха Ницше / И. К. Хмѣлевский // История психоанализа в Украине / сост.: И. Кутько, Л. Бондаренко, П. Петрюк. – Харків : Основа, 1996. – С. 51–80.

 

The Freud-Jung Letters : The Correspondence Between Sigmund Freud and C. G. Jung [Electronic resource] / ed. W. McGuire. – Londres : Hogarth, 1974. – 495 р. – Avaliable at : http://www.scribd.com/doc/78404737/The-Freud-Jung-Letters-The-Correspondence-Between-Sigmund-Freud-and-C-GJung#scribd.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2015 Svitlana Natiazhko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine