Автобіографічні маркери в міфопоетиці Галини Пагутяк

Halyna Bokshan

Анотація


Ідентифікуються автобіографічні маркери в міфопоетиці Г. Пагутяк на образному й мотивному рівнях та з’ясовується специфіка міфологізації її духовно-біографічного досвіду. З’ясовуються особливості художнього переосмислення дотичних до неоміфу письменниці реальних подій, топосів і персоналій. Есеї авторки використовуються для визначення міфогенних витоків її белетристики та виявлення автобіографічно маркованого матеріалу, інтерпретованого в художній прозі. Аналізується характерна для багатьох творів Г. Пагутяк асиміляція образу наратора й авторського „я”, що на жанровому рівні виявляється в наближенні деяких філософських новел до есеїстики. Простежується взаємодія автобіографічного й міфічного в семантиці наскрізних образів у неоміфі авторки.


Ключові слова


Галина Пагутяк; автобіографічні маркери; есеїстика; духовно-автобіографічний інтертекст; неоміф; міфологізація; образно-мотивний рівень; містифікований топос

Повний текст:

PDF

Посилання


Zhaivoronok V. Znaky ukranskoi etnokultury [Signs of the Ukrainian Ethnoculture]. Kyiv, 2006, 703 p. (in Ukrainian).

Levkiv K. Mistychna istoriia vid rodychky Drakuly [A Mystical Story of Dracula’s Relative]. In: Krytyka prozy. Kyiv, 2011, pp. 199–205. (in Ukrainian).

Pahutiak H. Hirchychne zerno [The Mustard Seed]. Kyiv, 1990, 232 p. (in Ukrainian).

Pahutiak H. Zakhid sontsia v Urozhi [The Sunset in Urizh]. In: Zakhid sontsia v Urozhi. Lviv, 2007, pp. 7–61. (in Ukrainian).

Pahutiak H. Knyhy : Vtecha zviriv, abo Novyi bestiarii [The Escape of animals, or the New Bestiary]. Available at: http://pahutyak.com/втеча-звірів/ (accessed 25 August 2015). (in Ukrainian).

Pahutiak H. Knyhy : Hirchychne zerno [The Mustard Seed]. Available at: http://pahutyak.com/гірчичне-зерно/ (accessed 26 August 2015). (in Ukrainian).

Pahutiak H. Pan u chornomu kostiumi z blyskuchymy gudzykamy [The Man in a Black Suit with Lustrous Buttons]. In: Zakhid sontsia v Urozhi. Lviv, 2007, pp. 62–102. (in Ukrainian).

Pahutiak H. Potonuli v snihakh [The Drowned in Snow]. Lviv, 2010, 184 p. (in Ukrainian).

Pahutiak H. Radisna pustelia [The Joyous Desert]. In: Zapysky biloho ptashka. Kyiv, 1999, pp. 79–114. (in Ukrainian).

Pahutiak H. Sentymentalni mandrivky Halychynoiu [Sentimental Journeys through Halychyna]. Lviv, 2014, 192 p. (in Ukrainian).

Pahutiak H. Urizh ta ioho dukhy [Urizh and its spirits]. Lviv, 2012, 120 p. (in Ukrainian).

Romanenko O. Arkhetyp sela u vysokii ta masovii literaturi (na materiali tvoriv H. Pahutiak, V. Medvidia, Liuko Dashvar) [The Archetype of a Village in high and mass literature (on the material of H. Pahutiak’s, V. Medvid’s, Liuko Dashvar’s works)]. Literaturoznavstvo. Movoznavstvo. Folklorystyka, 2011, no. 22, pp. 15–19. (in Ukrainian).

Sokolova A. Mistychnyi mifolohizm prozy Halyny Pahutiak [Mystical Mythologism of Halyna Pahutiak’s Prose]. Available at: http://philology.knu.ua/files/library/folklore/36/42.pdf (accessed 15 August 2014). (in Ukrainian).

Zavadska V., Muzychenko Ia., Talanchuk O., Shalak O. 100 naividomishykh obraziv ukrainsikoi mifolohii [100 Most Famous Images of the Ukrainian Mythology]. Kyiv, 2002, 440 p. (in Ukrainian).

Fitsovskyi Ie. Rehiony velykoi ieresi ta okolytsi [Regions of the Great Heresy and Environs]. Kyiv, 2010, 544 p. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Жайворонок В. Знаки української етнокультури : словник-довідник / Віталій Жайворонок. – К. : Довіра, 2006. – 703 с.

 

Левків К. Містична історія від родички Дракули / Ксенія Левків // Критика прози: статті та есеї / В. Неборак, І. Котик, М. Котик-Чубінська та ін. – К. : Грані-Т, 2011. – С. 199–205.

 

Пагутяк Г. Гірчичне зерно / Галина Пагутяк. – К. : Радянський письменник, 1990. – 232 с.

 

Пагутяк Г. Захід сонця в Урожі // Захід сонця в Урожі / Галина Пагутяк. – Львів : ЛА „Піраміда”, 2007. – С. 7–61.

 

Пагутяк Г. Книги : Втеча звірів, або Новий бестіарій : [авт. коментарі] [Електронний ресурс] / Галина Пагутяк. – Режим доступу : http://pahutyak.com/втеча-звірів/.

 

Пагутяк Г. Книги : Гірчичне зерно : [авт. коментарі] [Електронний ресурс] / Галина Пагутяк. – Режим доступу : http://pahutyak.com/гірчичне-зерно/.

 

Пагутяк Г. Пан у чорному костюмі з блискучими ґудзиками / Галина Пагутяк // Захід сонця в Урожі. – Львів : ЛА „Піраміда”, 2007. – С. 62–102.

 

Пагутяк Г. Потонулі в снігах / Галина Пагутяк. – Львів : ЛА „Піраміда”, 2010. – 184 с.

 

Пагутяк Г. Радісна пустеля / Галина Пагутяк // Записки білого пташка. – К. : Український письменник, 1999. – С. 79–114.

 

Пагутяк Г. Сентиментальні мандрівки Галичиною / Галина Пагутяк. – Львів : ЛА „Піраміда”, 2014. – 192 с. 

 

Пагутяк Г. Уріж та його духи / Галина Пагутяк. – Львів : ЛА „Піраміда”, 2012. – 120 с.

 

Романенко О. Архетип села у високій та масовій літературі (на матеріалі творів Г. Пагутяк, В. Медвідя, Люко Дашвар) / О. Романенко // Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика: вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2011. – № 22. – С. 15–19.

 

Соколова А. Містичний міфологізм прози Галини Пагутяк [Електронний ресурс] / А. Соколова. – Режим доступу : http://philology.knu.ua/files/library/folklore/36/42.pdf.

 

100 найвідоміших образів української міфології / В. Завадська, Я. Музиченко, О. Таланчук, О. Шалак. – К. : Орфей, 2002. – 440 с.

 

Фіцовський Є. Регіони великої єресі та околиці / Єжи Фіцовський. – К. : Дух і Літера, 2010. – 544 с. Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2015 Halyna Bokshan

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine