“Троянда ритуального болю: роман про Василя Стефаника” Степана Процюка як метафізична модель біографії митця

Tatiana Lyakh

Анотація


Розглядається роман Степана Процюка „Троянда ритуального болю” як метафізична модель біографії митця. Метафізичне в художніх текстах автора оприявлено в екзистенційних станах, коли відкривається „надчуттєве”, „божественне буття”. Отже, ключовими маркерами метафізичної моделі біографії митця в даному романі є екзистенційні стани героя. Метафізичне формує філософську площину твору. Філософсько-естетичний підхід до аналізу роману передбачає застосування герменевтичного, порівняльного методів дослідження. Проаналізовано концепти духовної сфери людини (переживання, самотність, психічна напруга, творча уява та ін.) в їхньому відношенні до метафізичної природи людського буття. Вивчення роману у зв’язку з філософією допомагає глибше зрозуміти феномен життя і творчості Василя Стефаника, а також знайти ключ до розуміння метафізики творчого процесу загалом. Дослідження доповнює теоретичні відомості про художньо-біографічну прозу, окреслює аспекти вивчення української літератури в руслі міждисциплінарних досліджень.


Ключові слова


метафізична модель; Стефаник; Радикальний Суб’єкт; екзистенційний стан; біль; страх; роман; Процюк

Повний текст:

PDF

Посилання


Baran Ye. Bazylevs: u tsarstvi Stefanyka [Bazilevs: in Stefanyk’s kingdom]. Available at : http://academia-pc.com.ua/page/67 (accessed 10 September 2014). (in Ukrainian).

Bakhtin M. M. Formy vremeni i khronotopa v romane. Ocherki po istoricheskoi poetike [Forms of time and chronotope in the novel. Essays on the historical poetics]. In: Bakhtin M. M. Voprosy literatury i estetiki. Issledovaniia raznykh let [Questions of literature and aesthetics. Research of different years]. Moscow, 1975, pp.234–407. (in Russian).

Bergson A. Vstup do metafizyky (Fragmenty) [Introduction to metaphysics (Fragments)]. In: Slovo. Znak. Dyskurs: antolohiya svitovoyi literaturno-krytychnoyi dumky [The word. Sign. Discourse: an anthology of the world’s literary-critical thoughts of the twentieth century]. Lviv, 2001, pp. 73–83. (in Ukrainian).

Haydegger M. Hel’derlin i sutnist' poeziyi [Holderlin and the essence of poetry]. In: Slovo. Znak. Dyskurs: antolohiya svitovoyi literaturno-krytychnoyi dumky [The word. Sign. Discourse: an anthology of the world’s literary-critical thoughts of the twentieth century]. Lviv, 2001, pp. 250–261. (in Ukrainian).

Dontsov D. Poet tverdoyi dushi (V. Stefanyk) [The poet of solid soul (V. Stefanyk)]. In: Dontsov D. Literaturna eseyistyka [The Literary essays]. Drohobych, 2009, pp. 174–186. (in Ukrainian).

Dugin A. Radikal'nyi Sub"ekt i metafizika boli [The Radical Self and metaphysics pain]. Available at : http://against-postmodern.org/dugin-radikalnyi-subekt-i-metafizika-boli (accessed 10 September 2014). (in Russian).

Kvit S. Hermenevtyka stylyu [Hermeneutics of Style]. Kyiv, 2011, 143 p. (in Ukrainian).

Koret E. Osnovy metafiziki [The foundations of metaphysics]. Kyiv, 1998, 248 p. (in Russian).

Mykytsey M. Stepan Protsyuk: Ne khotiv by stavaty ukrayins’kym Morua” [Stepan Protsyuk: Wouldn’t want to become Ukrainian Maurois], Available at : http://zbruc.eu/node/6301 (accessed 10 September 2014). (in Ukrainian).

Skoryna L. Stepan Protsyuk: Ekzystentsialistu bayduzhe do heohrafiyi...” [Stepan Protsyuk: Existentialist is indifferent to geography], Available at : http://www.litgazeta.com.ua/node/486 (accessed 10 September 2014). (in Ukrainian).

Skoryna L. Troyanda i bil’: istoriya zhyttya na hrani [The Rose and pain: the history on the verge of life]. Slovo i chas [Word and Time], 2010, no. 9, pp. 107–113. (in Ukrainian).

Slavins’ka I. Knyzhky travnya: porno Ul’yanenka, okolytsi Dnistrovoho, bil’ Protsyuka [The Books of May: porno of Ulyanenko, suburbs of Dnistrovyj, pain of Protsyuk]. Available at : http://life.pravda.com.ua/culture/2010/05/31/49379/ (accessed 10 September 2014). (in Ukrainian).

Slavins’ka I. Stepan Protsyuk: Lyudyam ne treba pravdy chy brekhni – lyudyam treba shchastya [Stepan Protsyuk: People don’t need truth or lies – people need happiness]. Available at : http://life.pravda.com.ua/person/2010/10/14/62900/ (accessed 10 September 2014). (in Ukrainian).

Stefanyk V. Vybrane [The selected works]. Uzhhorod, 1979, 392 p. (in Ukrainian).

Pastukh B. Troyanda rytual’noho bolyu” Stepana Protsyuka: prodovzhennya rytualiv [“The Rose of ritual pain” by Stepan Protsyuk: continuation of rituals]. Available at : http://artvertep.com/print?cont=11302 (accessed 10 September 2014). (in Ukrainian).

Pol N. Heohrafiya [Geography]. In: Entsyklopediya postmodernizmu [The Encyclopaedia of Post-modernism]. Kyiv, 2003, pp. 85–89. (in Ukrainian).

Protsyuk S. Troyanda rytual’noho bolyu: roman pro Vasylya Stefanyka [The Rose of ritual pain: the novel about Vasyl’ Stefanyk]. Kyiv, 2010, 184 p. (in Ukrainian).

Khaidarova G. R. Semiotizatsiia boli [Semiotics of pain]. Available at : http://www.paininfo.ru/articles/2496.html (accessed 10 September 2014). (in Russian).

Hajdegger M. Istok hudozhestvennogo tvorenija [The source of artistic creation]. In: Zarubezhnaja jestetika i teorija literatury ХІХ–ХХ vv. [Foreign aesthetics and literary theory of the ХІХ and ХХ centuries]. Moscow, 1987, pp. 264–312. (in Russian).

Chernenko O. Ekspresionizm u tvorchosti Vasylya Stefanyka [Expressionism in the works of Vasyl’ Stefanyk]. München, 1989, 280 p. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Баран Є. Базилевс: у царстві Стефаника : рецензія [Електронний ресурс] / Євген Баран. – Режим доступу : http://academia-pc.com.ua/page/67.

 

Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике / М. М. Бахтин // Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. – М. : Худож. лит., 1975. – С. 234–407.

 

Берґсон А. Вступ до метафізики (Фраґменти) / Анрі Берґсон // Слово. Знак. Дискурс: антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. Марії Зубрицької. – Вид. 2-ге, доповн. – Львів : Літопис, 2001. – С. 73–83.

 

Гайдеґґер М. Гельдерлін і сутність поезії / Мартін Гайдеґґер // Слово. Знак. Дискурс: антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. Марії Зубрицької. – Вид. 2-ге, доповн. – Львів : Літопис, 2001. – С. 250–261.

 

Донцов Д. Поет твердої душі (В. Стефаник) / Дмитро Донцов // Літературна есеїстика / відп. ред. і упоряд. Олег Баган ; Наук.-ідеологіч. центр ім. Дмитра Донцова. – Дрогобич : Вид. фірма „Відродження”, 2009. – С. 174–186. – (Серія „Вісниківська бібліотека”).

 

Дугин А. Радикальный Субъект и метафизика боли : выступление философа Александра Дугина на международной научной конференции „AgainstPost-ModernWorld” [Электронный ресурс] / Александр Дугин. – Режим доступа : http://against-postmodern.org/dugin-radikalnyi-subekt-i-metafizika-boli.

 

Квіт С. Герменевтика стилю / Сергій Квіт. – К. : Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2011. – 143 с.

 

Корет Э. Основы метафизики / Эмерих Корет ; [пер. с нем. В. Терлецкого]. – К. : Тандем, 1998. – 248 с.

 

Микицей М. Степан Процюк: „Не хотів би ставати українським Моруа” : інтерв’ю [Електронний ресурс] / Марія Микицей. – Режим доступу : http://zbruc.eu/node/6301.

 

Скорина Л. Степан Процюк: „Екзистенціалісту байдуже до географії...” : інтерв’ю [Електронний ресурс] / Людмила Скорина. – Режим доступу : http://www.litgazeta.com.ua/node/486.

 

Скорина Л. Троянда і біль: історія життя на грані / Людмила Скорина // Слово і час. – 2010 – № 9. – С. 107–113.

 

Славінська І. Книжки травня: порно Ульяненка, околиці Дністрового, біль Процюка [Електронний ресурс] / Ірина Славінська. – Режим доступу : http://life.pravda.com.ua/culture/2010/05/31/49379/.

 

Славінська І. Степан Процюк: Людям не треба правди чи брехні – людям треба щастя : інтерв’ю [Електронний ресурс] / Ірина Славінська. – Режим доступу : http://life.pravda.com.ua/person/2010/10/14/62900/.

 

Стефаник В. Вибране / Василь Стефаник ; [упорядкув., підгот. текстів, прим. і словник В. М. Лесина та Ф. П. Погребенника ; авт. вступ. ст. В. М. Лесин]. – Ужгород : Карпати, 1979. – 392 с. – (Серія Б-ка „Карпати”).

 

Пастух Б. „Троянда ритуального болю” Степана Процюка: продовження ритуалів [Електронний ресурс] / Богдан Пастух. – Режим доступу : http://artvertep.com/print?cont=11302.

 

Пол Н. Географія / Ніколь Пол // Енциклопедія постмодернізму / за ред. Ч. Вінквіста та В. Тейлора ; [пер. з англ. В. Шовкун]. – К. : Вид-во Соломії Павличко „Основи”, 2003. – С. 85–89.

 

Процюк С. Троянда ритуального болю: роман про Василя Стефаника / Степан Процюк. – К. : ВЦ „Академія”, 2010. – 184 с.

 

Хайдарова Г. Р. Семиотизация боли [Электронный ресурс] / Г. Р. Хайдарова. – Режим доступа : http://www.paininfo.ru/articles/2496.html.

 

Хайдеггер М. Исток художественного творения / М. Хайдеггер // Зарубежная эстетика и теория литературы ХІХ–ХХ вв. : трактаты, статьи, эссе / сост., общ. ред. Г. К. Косикова. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1987. – С. 264–312. – (Серия „Университетская библиотека”).

 

Черненко О. Експресіонізм у творчості Василя Стефаника / Олександра Черненко. – Мюнхен : Сучасність, 1989. – 280 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Tatiana Lyakh

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine