Інтерпретація глобалізації Юлією Крістевою в романі “Смерть у Візантії”

Roman Dzyk

Анотація


Розглядається феномен глобалізації, що включає в себе як позитивні процеси культурної інтеграції, так і загрозу культурної гібридизації та уніфікації. На прикладі роману Юлії Крістевої „Смерть у Візантії”, в якому наявні дві протилежні просторово-часові моделі світоустрою (Санта-Барбара, концентроване уособлення глобалізованого світу, і Візантія, яка втілює згасаючу Європу), аналізуються способи та рівні можливого протистояння чи прийняття глобалізації. Роман також демонструє особливе ставлення до глобалізації, єдино можливої на сьогодні данності, що дозволяє, однак, зберігати індивідуальну та культурну унікальність і особливість. 


Ключові слова


Юлія Крістева; глобалізація; міграція; Візантія; Європа; Франція; роман „Смерть у Візантії”

Повний текст:

PDF

Посилання


Alieksieienko I. V. Natsional′ni derzhavy v umovakh hlobalizatsiï svitu (politychni i pravovi aspekty) [National states in a globalizing world (political and legal aspects)]. Kyiv, 2006, 360 p. (in Ukrainian).

Beck U. Chto takoe globalizatsiia? [What Is Globalization?]. Moscow, 2001, 302 p. (in Russian).

Branskii V. P., Pozharskii S. D. Globalizatsiia i sinergeticheskii istorizm. Sinergeticheskaia teoriia globalizatsii [Globalization and synergetic historicism. Synergetic theory of globalization]. Saint Petersburg, 2004, 396 p. (in Russian).

Dzyk R. Teoretyko-khudozhnie osmyslennia ekzyliu Iuliieiu Kristevoiu [Theoretical and methodological comprehension of the exile by Julia Kristeva]. Pytannia literaturoznavstva, 2013, no. 88, pp. 69–88. (in Ukrainian).

Zahrava E. Hlobalizatsiia i natsiï [Globalization and nations]. Kyiv, 2002, 64 p. (in Ukrainian).

Castells M. Internet-Galaktyka. Mirkuvannia shchodo Internetu, biznesu i suspil′stva [The Internet galaxy: reflections on the Internet, business, and society]. Kyiv, 2007, 304 p. (in Ukrainian).

Limbors′kyi I. V. Svitova literatura i hlobalizatsiia [World literature and globalization]. Cherkasy, 2011, 192 p. (in Ukrainian).

McLuhan M. Halakatyka Gutenberga: Stanovlennia liudyny drukovanoï knyhy [The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man]. Kyiv, 2008, 392 p. (in Ukrainian).

Pantin V. I. Tsikly i volny global'noi istorii. Globalizatsiia v istoricheskom izmerenii [Cycles and trends of the global history. Globalization in the historical dimension]. Moscow, 2003, 274 p. (in Russian).

Rudenko M. Issledovatel'skie paradigmy globalizatsii [Research paradigm of globalization]. Vestnik Astrakhanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta, 2009, no. 1, pp. 132–136. (in Russian).

Saïd E. Kul′tura i imperiializm [Culture and Imperialism]. Kyiv, 2007, 608 p. (in Ukrainian).

Tolstoukhov A. V. Hlobalizatsiia. Vlada. Eko-maibutnie [Globalization. Government. Eco-Future]. Kyiv, 2003, 308 p. (in Ukrainian).

Friedman T. L. Leksus i olivkove derevo. Zrozumity hlobalizatsiiu [The Lexus and the olive tree: understanding Globalization]. Lviv, 2002, 626 p. (in Ukrainian).

Chistiakova S. S. Kul'turno-istoricheskie tipy globalizatsii [Cultural and historical types of globalization]. Analitika kul'turologii, 2007, no. 7. Available at: http://cyberleninka.ru/article/n/kulturno-istoricheskie-tipy-globalizatsii (accessed 12 December 2013). (in Russian).

Sheiko V. M. Kul′tura. Tsyvilizatsiia. Hlobalizatsiia (kinets′ ХІХ – pochatok ХХІ st.) [Culture. Civilization. Globalization (the end of the XIX – the beginning of the XXI cent.)]. Kharkiv, 2001, vols. 1–2. (in Ukrainian).

Kristeva J. Meurtre à Byzance. Paris, 2004, 374 p.

Robertson R. Globalization: social theory and global culture. London, 1992, 211 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Алєксєєнко І. В. Національні держави в умовах глобалізації світу (політичні і правові аспекти) : монографія / І. В. Алєксєєнко. – К.; Ніжин : ТОВ „Видавництво „Аспект – Поліграф”, 2006. – 360 с.

 

Бек У. Что такое глобализация? / Ульрих Бек ; [пер. с нем. А. Григорьева, В. Седельника; послесл. А. Филиппова]. – М. : Прогресс-Традиция, 2001. – 302 с.

 

Бранский В. П. Глобализация и синергетический историзм. Синергетическая теория глобализации / В. П. Бранский, С. Д. Пожарский. – СПб. : Политехника, 2004. – 396 с.

 

Дзик Р. А. Теоретико-художнє осмислення екзилю Юлією Крістевою / Р. А. Дзик // Питання літературознавства : науковий збірник / гол. ред. О. В. Червінська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – Вип. 88. – С. 69–88.

 

Заграва Е. Глобалізація і нації / Ернст Заграва. – К. : Фенікс, 2002. – 64 с.

 

Кастельс М. Інтернет-Ґалактика. Міркування щодо Інтернету, бізнесу і суспільства / Мануель Кастельс ; [пер. з англ. Е. Г. Ганиш, А. Б. Волкова]. – К. : Ваклер, 2007. – 304 с. – (Cogitatio nova).

 

Лімборський І. В. Світова література і глобалізація / І. В. Лімборський. – Черкаси : Брама-Україна, 2011. – 192 с.

 

Мак-Люен М. Галакатика Ґутенберґа: Становлення людини друкованої книги / Маршалл Мак-Люен ; [пер. з англ. А. А. Галушки, В. І. Постнікова]. – 2-е вид., перероб. – К. : Ніка-Центр, 2008. – 392 с. – (Зміна парадигми; Вип. 1).

 

Пантин В. И. Циклы и волны глобальной истории. Глобализация в историческом измерении / В. И. Пантин. – М. : Новый век, 2003. – 274 с. – (Новые парадигмы знания).

 

Руденко М. Исследовательские парадигмы глобализации / М. Руденко // Вестник Астраханского государственного технического университета. – 2009. – № 1. – С. 132–136.

 

Саїд Е. Культура й імперіялізм / Едвард Саїд ; [пер. з англ. К. Ботанової, Т. Цимбала]. – К. : Критика, 2007. – 608 с.

 

Толстоухов А. В. Глобалізація. Влада. Еко-майбутнє : монографія / А. В. Толстоухов. – К. : Парапан, 2003. – 308 с.

 

Фрідмен Т. Л. Лексус і олівкове дерево. Зрозуміти глобалізацію / Томас Л. Фрідмен ; [пер. з англ. М. Прокопович, Р. Скакуна]. – Львів : [б. в.], 2002. – 626 с. – (Бібліотека журналу „Ї”).

 

Чистякова С. С. Культурно-исторические типы глобализации [Электронный ресурс] / С. С. Чистякова // Аналитика культурологии. – 2007. – № 7. – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/article/n/kulturno-istoricheskie-tipy-globalizatsii.

 

Шейко В. М. Культура. Цивілізація. Глобалізація (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.) : монографія : в 2 т.  / В. М. Шейко. – Харків : Основа, 2001.

 

Kristeva J. Meurtre à Byzance : roman / Julia Kristeva. – Paris : Fayard, 2004. – 374 p.

 

Robertson R. Globalization: social theory and global culture / Roland Robertson. – London : Sage, 1992. – 211 p.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Roman Dzyk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine