Автоміфологізація біографії Публія Овідія Назона

Ivan Davydenko

Анотація


Запропоновано новий підхід до рецепції постаті давньоримського класика Публія Овідія Назона (43 р. до н. е. – 17 / 18 р. н. е.), а саме обстоюється думка, що поетичний доробок антика („Любовні елегії”, „Мистецтво кохання”, „Скорботні елегії”) є рефлективним утворенням, в якому наявні елементи особистісного міфу. Художнє слово розглядається як потужний ресурс реалізації феномену міфологічної саморефлексії митця. Стрижневою для дослідження стала ідея суб’єктивної матриці як неповторної картини світу, сформованої у свідомості індивіда. Біографічні автоконцепти схарактеризовано на рівні ключових міфотем, які відповідають двом періодам життя письменника: до заслання і на засланні. Простежено також роль колективного несвідомого у формуванні особистісного міфу Овідія. У висновках акцентовано увагу на потребі ґрунтовного перепрочитання на засадах міфокритики всього доробку давньоримського класика та розширенні інтерпретаційної парадигми овідієзнавчих студій за рахунок аналізу науково-критичних і літературно-художніх візій образу поета.


Ключові слова


автоміфологізація; біографія; елегія; міфологія; особистісний міф; Овідій; поет; самоідентифікація

Повний текст:

PDF

Посилання


Vaisshtain U. “Retseptsiia” ta „Diia” [“Reception” and “Action”]. In: Zakhid – Skhid: osnovni tendentsiï rozvytku suchasnoho porivnial’noho literaturoznavstva. Donets’k, 2012, pp. 21–37. (in Ukrainian).

Golosovker Ja. Je. Mif moej zhizni. (Avtobiografija) [The myth of my life. (Autobiography)]. In: Izbrannoe. Logika mifa. Moscow; Saint Petersburg, 2010, pp. 441–447. (in Russian).

Hutsol S. Osobystisnyi mif iak chynnyk uporiadkuvannia i orhanizatsiï psykhichnoï real’nosti indyvida [The personal myth as a factor of ordering and organizing of the individual’s psychical reality]. Visnyk NTUU „KPI”. Filosofiia. Psykholohiia. Pedahohika, 2008, no. 1(22), pp. 98–105. (in Ukrainian).

Eros [Eros]. In: Literaturoznavcha entsyklopediia. Kyiv, 2007, Vol. 1, p. 346. (in Ukrainian).

Kajua R. Mif i chelovek. Chelovek i sakral’noe [The myth and the man. The man and the sacred]. Moscow, 2003, 296 p. (in Russian).

Kvit S. M. Osnovy hermenevtyky [The bases of hermeneutics]. Kyiv, 2003, 192 p. (in Ukrainian).

Losev A. F. Dialektika mifa [Dialectics of the myth]. In: Mif – Chislo – Sushhnost’. Moscow, 1994, pp. 5–216. (in Russian).

Mehela I. P. Publii Ovidii Nazon [Publius Ovidius Naso]. In: Istoriia Ryms’koï literatury. Mykolaiv, 2009, pp. 175–191. (in Ukrainian).

Njamcu A. E. Slavjanskie literatury v obshhekul’turnom universume [Slavic literatures in the general cultural universe]. Chernivtsi, 2012, 520 p. (in Russian).

Osherov S. Lirika i jepos Ovidija [Ovid’s lyric poetry and epic literature]. In: Ovidij. Ljubovnye jelegii. Metamorfozy. Skorbnye jelegii. Moscow, 1983, pp. 3–22. (in Russian).

Pavlychko S. Zarubizhna literatura [The world literature]. Kyiv, 2001, 559 p. (in Ukrainian).

Pazho D.-A. Vid kul’turnykh klishe do imazhynarnoho [From cultural clichés to imaginative]. Literaturna komparatyvistyka, 2011, no. IV, part II, pp. 396–430. (in Ukrainian).

Publii Ovidii Nazon. Liubovni elehiï; Mystetstvo kokhannia; Skorbotni elehiï [The Loves; The Art of Love; Sorrows]. Kyiv, 1999, 299 p. (in Ukrainian).

Shalahinov B. B. “Zolotyi vik” ryms’koï literatury [The “Golden Age” in Latin literature]. Vsesvitnia literatura ta kul’tura v navchal’nykh zakladakh Ukraïny, 2003, no. 2, pp. 41–47. (in Ukrainian).

Claassen J.-M. Displaced persons: the Literature of exile from Cicero to Boethius. Madison, 1999, 352 p.

Ezquerra A. A. Ovid in Exile: Fact or Fiction? Analele Ştiinţifice ale Universităţii Ovidius Constanţa. Seria Filologie, 2010, no. 21, pp. 107–126.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вайсштайн У. „Рецепція” та „Дія” / Ульріх Вайсштайн // Захід – Схід : основні тенденції розвитку сучасного порівняльного літературознавства : [антологія / наук. проект, заг. ред. Л. Грицик]. – Донецьк : ЛАНДОН–ХХІ, 2012. – С. 21–37.

 

Голосовкер Я. Э. Миф моей жизни. (Автобиография) / Я. Э. Голосовкер // Избранное. Логика мифа. – М ; СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2010. – С. 441–447.

 

Гуцол С. Ю. Особистісний міф як чинник упорядкування й організації психічної реальності індивіда / С. Ю. Гуцол // Вісник НТУУ „КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка : збірник наукових праць. – 2008. – № 1(22). – С. 98–105.

 

Ерос // Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / [авт.-уклад. Ю. І. Ковалів]. – К. : ВЦ „Академія”, 2007. – Т. 1. – С. 346. – (Енциклопедія ерудита).

 

Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное / Роже Кайуа ; [пер. с фр. и вступ. ст. С. Н. Зенкина]. – М. : ОГИ, 2003. – 296 с.

 

Квіт С. М. Основи герменевтики : [навч. посіб.] / Сергій Миронович Квіт. – К. : Вид. дім „КМ Академія”, 2003. – 192 с.

 

Лосев А. Ф. Диалектика мифа / А. Ф. Лосев // Миф – Число – Сущность / [сост. А. А. Тахо-Годи ; общ. ред. А. А. Тахо-Годи и И. И. Маханькова]. – М. : Мысль, 1994. – С. 5–216.

 

Мегела І. П. Публій Овідій Назон / І. П. Мегела // Історія Римської літератури : [монографія]. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – Розд. 18. – С. 175–191.

 

Нямцу А. Е. Славянские литературы в общекультурном универсуме : учеб. пособие / Анатолий Евгеньевич Нямцу. – Черновцы : Черновицкий нац. ун-т, 2012. – 520 с.

 

Ошеров С. Лирика и эпос Овидия / С. Ошеров // Овидий. Любовные элегии ; Метаморфозы ; Скорбные элегии ; [пер. с латин. С. В. Шервинского ; вступ. статья С. Ошерова ; коммент. М. Томашевской ; послесл. В. Левика]. – М. : Худож. лит., 1983. – С. 3–22.

 

Павличко С. Зарубіжна література : дослідж. та крит. статті / [передм. Д. Наливайка] / Соломія Павличко. – К. : Вид-во Соломії Павличко „Основи”, 2001. – 559 с.

 

Пажо Д.-А. Від культурних кліше до імажинарного / Даніель-Анрі Пажо // Літературна компаративістика. – К. : ВД „Стилос”, 2011. – Вип. ІV: Імагологічний аспект сучасної компаративістики : стратегії та парадигми. – Ч. ІІ. – С. 396–430.

 

Публій Овідій Назон. Любовні елегії ; Мистецтво кохання ; Скорботні елегії / Публій Овідій Назон ; [пер. з латини А. Содомори ; передм. та комент. А. Содомори]. – К. : Основи, 1999. – 299 с.

 

Шалагінов Б. Б. „Золотий вік” римської літератури / Б. Б. Шалагінов // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2003. – № 2. – С. 41–47.

 

Claassen J.-M. Displaced persons : the Literature of exile from Cicero to Boethius / Jo-Marie Claassen. – Madison : The Univ. of Wisconsin Press, 1999. – 352 p. – (Wisconsin studies in classics).

 

Ezquerra A. A. Ovid in Exile: Fact or Fiction? / A. A. Ezquerra // Analele Ştiinţifice ale Universităţii Ovidius Constanţa. Seria Filologie. – 2010. – Issue no. 21. – P. 107–126.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Ivan Davydenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine