Балада Тараса Шевченка “Чого ти ходиш на могилу?” та її ідейно-естетична рецепція Юрієм Федьковичем

Lidija Kovalets

Анотація


Вивчається балада Т. Шевченка „Чого ти ходиш на могилу?” (з циклу „В казематі”) в аспекті її ідейно-тематичної, образно-художньої своєрідності і як об’єкт суто індивідуальної продуктивної рецепції Ю. Федьковичем, що мала місце в середині 1860‑х років. З’ясовано набір суб’єктивних та об’єктивних чинників, котрі сприяли цьому, окреслено творчі і психологічні передумови такої події, попередні досягнення письменника в царині поезії, основані на тісних взаєминах із фольклором та німецькомовною романтичною лектурою. Конкретні твори Ю. Федьковича, теж романтичні, розглянуто на рівні виявлення в них стилізації Шевченкового твору, опрацювання мотиву, ремінісценцій, образних аналогій тощо. Попри все, кожна з таких художніх площин залишалася достатньо самобутньою, індивідуально неповторною, що засвідчувало високу творчу спроможність їх автора.


Ключові слова


Шевченко; Федькович; „Чого ти ходиш на могилу?”; рецепція; текст; стилізація; народнопоетична традиція; корелювання; романтичне

Повний текст:

PDF

Посилання


Aizenshtok I. Nevidomi ta pryzabuti spohady pro T. H. Shevchenka [The unknown and forgotten memories of T. H. Shevchenko]. Vitchyzna, 1961, no. 3, pp. 170–176. (in Ukrainian).

Barvins′kyi O. Spomyny z moho zhyttia: ch. I i II [Memoirs of my life. Part 1 and 2]. New-York, Kyiv, 2004, 527 p. (in Ukrainian).

Bodnar M. Poeziia poshevchenkivskoi epokhy: systema zhanriv [The poety of post-Shevchenko period. The system of genres]. Kyiv, 1986, 328 p. (in Ukrainian).

Drahomanov M. Halyts′ko-rus′ke pys′menstvo: perednie slovo do “Povistei” Osypa Fed′kovycha [Galician-Ruthenian literature. Foreword to “The Stories” by Osip Fed’kovych]. In: Drahomanov M. Literaturno-publitsystychni pratsi. Kyiv, 1970, vol. 1, pp. 309–348. (in Ukrainian).

Iefremov S. Nezuzhytyi kapytal [Unused capital]. Rada, 1912, vol. 193. (in Ukrainian).

Kovalets′ L. “Ia do neho Otchenash kazatymu…” Taras Shevchenko u zhyttievo-tvorchii doli Iuriia Fed′kovycha [“I’ll say to him Our Father…” Taras Shevchenko in Jurij Fed’kovych’s vital and creative life]. Zapysky Naukovoho Tovarystva imeni Shevchenka. Lviv, 2014, vol. CCLXVI, pp. 423–429. (in Ukrainian).

Kovalets′ L. Poetychna Shevchenkiana Iuriia Fed′kovycha (do pytannia pro genezu i tvorchu svoieridnist′) [Poetic Shevchenkiana (the issue of origins and creative originality)]. Shevchenkoznavchi studii. Kyiv, 2007, vol. 9, pp. 72–78. (in Ukrainian).

Kovalets′ L. Shevchenkivs′kyi motyv u zbirtsi virshiv Iuriia Fed′kovycha “Dyki dumy. Dumav Hutsul-Nevir” [Shevchenko’s motif in Jurij Fed’kovych’s collection of poems “The Wild Thoughts. Hutsul-Nevir thouht”]. In: Shevchenkoznavstvo: retrospektyvy i perspektyvy [Shevchenko-knowing Science: Retrospectives and Perspectives]. Abstracts of Papers of the 36th International Conference. Cherkasy, 2007, p. 62–67. (in Ukrainian).

Kostenko N. Pro virsh u poetychnomu tsykli T. Shevchenka “V kazemati” [About poem in the Shevchenko’s poetic cycle “In casemate”]. In: Shevchenkoznavchi studiï : zb. nauk. prats′. Kyiv, 2009, vol. 12, pp. 79–89. (in Ukrainian).

Kotsiubyns′ka M. Etiudy pro poetyku Shevchenka [Sketchhes about Shevchenko’s poetry]. Kyiv, 1990, 272 p. (in Ukrainian).

Likhachev D. Proshloe – budushchemu : Stat'i i ocherki [Past for the future. Articles and essays]. Moscow, 1985, 541 s. (in Russian).

Nud′ha H. Ukraïns′ka balada : (z teoriï ta istoriï zhanru) [Ukrainian ballad (from the theory and history of the genre)]. Kyiv, 1970, 258 p. (in Ukrainian).

Paziak M. Iurii Fed′kovych i narodna tvorchist′ [Jurij Fed’kovych and folk art]. Kyiv, 1974, 175 p. (in Ukrainian).

Pohrebennyk V. Ukrains′ka poeziia kintsia XIX – pochatku XX st. ta fol′klor (Do problemy estetychnoi spivdii indyvidual′noi poetyky i narodnykh tradytsii) [Ukrainian poetry of the late XIX – early XX c. and folklore (the problem of aesthetic accord between individual poetics and traditions)]. Extended abstract of philology doctor dissertation (Ukrainian literature). Kyiv, 1992, 32 p. (in Ukrainian).

Sverstiuk Ie. Shevchenko i chas [Shevchenko and Time]. Kyiv, Parise, 1996, 157 p. (in Ukrainian).

Fed′kovych O. Pysania [Writings]. Lviv, 1910, vol. 4, XV, 653 p. (in Ukrainian).

Fed′kovych O. Pysania [Writings]. Lviv, 1902, vol. 1, XII, 783 p. (in Ukrainian).

Franko I. “Topolia” Shevchenka [Shevchenko’s „Poplar”] In: Franko I. Zibrannia tvoriv: u 50 t. [Collected works in 50 vols.]. Kyiv, 1982, vol. 33, pp. 116–136. (in Ukrainian).

Franko I. Pershe povne vydannia tvoriv Fed′kovycha [The first complete edition of Fed’kovych works]. In: Franko I. Zibrannia tvoriv: u 50 t. [Collected works in 50 vols.]. Kyiv, 1982, vol. 33, pp. 116–136 (in Ukrainian).

Khotkevych H. Fed′kovych i Shevchenko [Fed’kovych and Shevchenko]. Chervonyi shliakh, 1924, part 10, pp. 174–215. (in Ukrainian).

Chervins′ka O., Zvarych I., Sazhyna A. Psykholohichni aspekty aktual′noï retseptsiï tekstu: teoretyko-metodolohichnyі pohliad na suchasnu praktyku slovesnoï kul′tury [Psychological aspects of actual text reception: theoretical and methodological view on the modern verbal culture]. Chernivtsi, 2009, 284 р. (in Ukrainian).

Shevchenko T. Tvory [Works]. Kyiv, 1984, vol. 2, 301 p. (in Ukrainian).

Shukhevych V. Hutsul′shchyna [Hutsulshchyna]. Verkhovyna, 1997, 347 p. (in Ukrainian).

Krhoun M. Básnickè dilo Juriĵe Fedkovyče. Brno, 1973, 360 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Айзеншток І. Невідомі та призабуті спогади про Т. Г. Шевченка / Ієремія Айзеншток // Вітчизна. – 1961. – № 3. – С. 170–176.

 

Барвінський О. Спомини з мого життя : ч. І і ІІ / Олександр Барвінський. – Нью-Йорк; К. : Смолоскип, 2004. – 527 с.

 

Бондар М. П. Поезія пошевченківської епохи : система жанрів / М. П. Бондар. – К. : Наук. думка, 1986. – 328 с.

 

Драгоманов М. П. Галицько-руське письменство : переднє слово до „Повістей” Осипа Федьковича / М. П. Драгоманов // Літературно-публіцистичні праці : у 2 т. – К. : Наук. думка, 1970. – Т. 1 / упоряд. і прим. І. С. Романченка. – С. 309–348.

 

Єфремов С. Незужитий капитал / Сергій Єфремов // Рада. – 1912. – № 193.

 

Ковалець Л. „Я до него Отченаш казатиму…” Тарас Шевченко у життєво-творчій долі Юрія Федьковича / Лідія Ковалець // Записки Наукового Товариства імені Шевченка. – Львів, 2014. – Т. CCLXVI : Праці Філологічної секції. – С. 423–429.

 

Ковалець Л. Поетична Шевченкіана Юрія Федьковича (до питання про ґенезу і творчу своєрідність) / Л. Ковалець // Шевченкознавчі студії : зб. наук. праць. – К. : ВПЦ „Київський університет”, 2007. – Вип. 9. – С. 72–78.

 

Ковалець Л. Шевченківський мотив у збірці віршів Юрія Федьковича „Дикі думи. Думав Гуцул-Невір” / Лідія Ковалець // Шевченкознавство : ретроспективи і перспективи : зб. праць Всеукраїн. (36‑ї) наук. шевченків. конференції, 18–19 квітня 2007 р. – Черкаси : Брама, 2007. – С. 62–67.

 

Костенко Н. Про вірш у поетичному циклі Т. Шевченка „В казематі” / Наталя Костенко // Шевченкознавчі студії : зб. наук. праць. – К. : ВПЦ „Київський університет”, 2009. – Вип. 12. – С. 79–89.

 

Коцюбинська М. Етюди про поетику Шевченка : літ.-крит. нарис / Михайлина Коцюбинська. – К. : Рад. письменник, 1990. – 272 с.

 

Лихачев Д. С. Прошлое – будущему : Статьи и очерки / Д. С. Лихачев. – М. : Наука, 1985. – 541 с.

 

Нудьга Г. А. Українська балада : (з теорії та історії жанру) / Г. А. Нудьга. – К. : Дніпро, 1970. – 258 с.

 

Пазяк М. М. Юрій Федькович і народна творчість / М. М. Пазяк. – К. : Наук. думка, 1974. – 175 с.

 

Погребенник В. Ф. Українська поезія кінця ХІХ – початку ХХ ст. та фольклор (До проблеми естетичної співдії індивідуальної поетики і народних традицій) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук : спец. 10.01.03 „Українська література”, 10.01.09 „Фольклор” / В. Ф. Погребенник. – К., 1992. – 32 с.

 

Сверстюк Є. Шевченко і час / Євген Сверстюк. – К. – Париж : Воскресіння, 1996. – 157 с.

 

Федькович О. Ю. Писаня / Осип Юрій Федькович; Перше повн. і крит. вид. – Львів : З друк. НТШ, 1910. – Т. 4 : Матеріяли до житєписи Осипа Юрія Гординського-Федьковича / З першодр. і автогр. зібрав, упоряд. і пояснив О. Маковей. – ХV, 653 с.

 

Федькович О. Ю. Писаня / Осип Юрій Федькович; Перше повн. і крит. вид. – Львів : З друк. НТШ, 1902. – Т. 1 : Поезиї / Передм. І. Франка; з першодр. і автогр. зібрав, упоряд. і поясн. додав І. Франко. – ХІІ, 783 с.

 

Франко І. „Тополя” Шевченка / Іван Франко // Зібр. творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1980. – Т. 28 : Літ.-крит. праці (1890–1892). – 440 с.

 

Франко І. Перше повне видання творів Федьковича / Іван Франко // Франко І. Зібр. творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1982. – Т. 33 : Літ.‑крит. праці (1900–1902). – С. 116–136.

 

Хоткевич Г. Федькович і Шевченко / Гнат Хоткевич // Червоний шлях. – 1924. – Ч. 10. – С. 174 – 215.

 

Червінська О. В. Психологічні аспекти актуальної рецепції тексту: Теоретико-методологічний погляд на сучасну практику словесної культури : науковий посібник / О. В. Червінська, І. М. Зварич, А. В. Сажина. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2009. – 284 с.

 

Шевченко Т. Твори : в 5 т. / Тарас Шевченко. – К. : Дніпро, 1984. – Т. 2 : Поетичні твори (1847 – 1861). – 301 с.

 

Шухевич В. Гуцульщина : репр. відтвор. вид. 1899 р. / Володимир Шухевич ; пер. слово Д. Ватаманюка, вступ. ст. П. Арсенича. – Верховина, 1997. – Ч. 1 / 2. – 347 с.

 

Krhoun M. Básnickè dilo Juriĵe Fedkovyče / Mečislav Krhoun. – Brno : Vydala Universiteta J. E. Purkyně v Brně, 1973. – 360 s. Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Lidija Kovalets

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine