Автобіографії шістдесятників: художній та фактологічний модуси сприйняття

Oleh Rarytskyi

Анотація


Осмислюються жанрові особливості письменницької автобіографії як однієї зі складових художньо-документального метажанру. Об’єктом дослідження послужили автобіографії шістдесятників, у творчості яких така генологічна конструкція локальна й наявна лише у спадщині В. Діденка, Б. Нечерди, Н. Світличної, В. Стуса та Григора Тютюнника. На відміну від великих епічних творів, що традиційно вважаються автобіографічними, власне автобіографія тяжіє до жанрових форм малих розмірів, створена від першої особи і в хронологічній послідовності висвітлює найважливіші віхи життєвого і творчого шляху письменника. В основі таких зразків – визначена схема, яка здебільшого використовується в канцелярському діловодстві. Письменницькі автобіографії пишуться за певним шаблоном, у них художні складники рівнем своєї інформативності поступаються перед документальним фактажем, але розкривають програмові життєві орієнтири й світоглядні переконання письменників. Вони позбавлені композиційної, фабульної і наративної однорідності, їм властива формозмістова та стильова розмаїтість.


Ключові слова


автобіографія; біографія; художньо-документальна проза; метажанр

Повний текст:

PDF

Посилання


Bakhtin M. Problema rechevykh zhanrov [The Problem of Speech Genres]. In: Estetika slovesnogo tvorchestva, Moscow, 1979, pp. 237–280. (in Russian).

Burlina E. Kul’tura i zhanr. Metodologicheskiye problemy zhanroobrazovaniya i zhanrovogo sinteza [Culture and Genre. Methodological Problems of Genre Formation and Synthesis]. Saratov, 1987, 165 p. (in Russian).

Halych O. Khudozhnia dokumentalistyka na zlami tysiacholit’: spetsyfika, geneza, perspektyvy [Documentary Fiction at the Turn of the Millennium]. Luhans’k, 2001, 246 p. (in Ukrainian).

Didenko V. Avtobiohrafiia [Autobiography]. In: Ya syn velykoho narodu” Vasyl’ Didenko u spohadakh, lystakh i poezii. Zaporizhzhia, 2001, p. 7. (in Ukrainian).

Dub K. Avtobiohrafichnyi synerhen [Autobiographical synergy]. Slovo i chas, 2001, no. 4, pp. 15–23. (in Ukrainian).

Lejeune Ph. V zashchitu avtobiografii: Esse raznykh let [Defending autobiography: Essays From Different Years]. Inostrannaya litaretura, 2000, no. 4., pp. 109–122. (in Russian).

Leiderman N. Dvizheniye vremeni i zakony zhanra: Zhanrovye zakonomernosti razvitiya sovetskoy prozy v 6070‑e gody [The Movement of Time and the Laws of Genre: Genre Patterns of the Soviet Prose Development in the 1960–70s]. Sverdlovsk, 1982, 256 p. (in Russian).

Literaturoznavcha entsyklopediia: u 2 t. [Literary Encyclopedia: in 2 v.]. Kyiv, 2007, vol. 1, 608 p.; vol. 2, 624 p. (in Ukrainian).

Necherda B. Avtobiohrafiia [Autobiography]. In: Ya zhyv yak mih, ya ne lukavyv…”: Literaturna spadshchyna B. Necherdy: spohady pro pys’mennyka. Odesa, 2010, p. 7. (in Ukrainian).

Pidpalyi V. Avtobiohrafiia [Autobiography]. In: Zoloti dzhmeli. Kyiv, 2011, pp. 33–36. (in Ukrainian).

Podlubnova Yu. Metazhanry, megazhanry i drugiye zhanrovye obrazovaniya v russkoy literature [Metagenres, Megagenres and Other Genre Formations in Russian Literature]. In: Germenevtika literaturnykh zhanrov, Stavropol’, 2007, pp. 293-298. – Available at: http://www.proza.ru/2006/01/20-111 (accessed 10 January 2014). (in Russian).

Pustovit V. Problemy natsiieutvorennia v memuarnomu dyskursi vitchyznianykh pys’mennykiv XIX stolittia [The Problem of Nation Formation in Memoir Discourse by the Ukrainian Writers of the XIX Century]. Luhans’k, 2008, 284 p. (in Ukrainian).

Svitlychna N. Avtobiohrafiia [Autobiography]. In: Z zhyvuchoho plemeni Don Kikhotiv. Kyiv, 2008, pp. 413–416. (in Ukrainian).

Solovei E. Ukrains’ka filosofs’ka liryka [Ukrainian Philosophical Lyrics]. Kyiv, 1999, 368 p. (in Ukrainian).

Spivak R. Russkaya filosofskaya lirika. 1910‑e gody. I. Bunin, A. Blok, V. Mayakovsky [Russian Philosophical Lyrics. The 1910s. I. Bunin, A. Blok, V. Mayakovsky]. Moscow, 2005, 408 p. (in Russian).

Stuzhuk O. Khudozhnia fantastyka yak metazhanr (na materiali ukrains’koi literatury XIX–XX st.) [Fantasy as Metagenre (on the Material of the Ukrainian Literature of the XIX–XX cent.] Extended abstract of PhD dissertation (Theory of Literature). Taras Shevchenko National University of Kyiv. Kyiv, 2006, 16 p. (in Ukrainian).

Stus V. Avtobiohrafiia [Autobiography]. In: Tvory: v 6 t. L’viv , 1994, vol. 1, book 1, p. 42. (in Ukrainian).

Tiutiunnyk H. Avtobiohrafiia [Autobiography]. In: Vichna zahadka liubovi: Literaturna spadshchyna Hryhora Tiutiunnyka, spohady pro pysmennyka. Kyiv, 1988, pp. 20–24.

Tsiapa A. Avtobiohrafiia yak proektsiia tvortsia ta natsionalno-kulturni tradytsii (Ulas Samchuk, Elias Kanetti) [Autobiography as Projection of a Creator and National-Cultural Traditions (Ulas Samchuk, Elias Kanetti)]. Extended abstract of PhD dissertation (Comparative literature). Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University. Ternopil’, 2006, 20 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бахтин М. М. Проблема речевых жанров / М. М. Бахтин // Эстетика словесного творчества. – М. : Искусство, 1979. – С. 237–280.

 

Бурлина Е. Я. Культура и жанр : Методологические проблемы жанрообразования и жанрового синтеза / Е. Я. Бурлина. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1987. – 165 с.

 

Галич О. Художня документалістика на зламі тисячоліть: специфіка, ґенеза, перспективи : монографія / О. Галич. – Луганськ : Знання, 2001. – 246 с.

 

Діденко В. Автобіографія / В. Діденко // „Я – син великого народу...” Василь Діденко у спогадах, листах і поезії / упоряд. В. Чабаненко. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2011. – С. 7.

 

Дуб К. Автобіографічний синерген / Костянтин Дуб // Слово і час. – 2001. – № 4. – С. 15–23.

 

Лежён Ф. В защиту автобиографии : Эссе разных лет / Филипп Лежён // Иностранная литература. – 2000. – № 4. – С. 109–122.

 

Лейдерман Н. Движение времени и законы жанра : Жанровые закономерности развития советской прозы в 60–70‑е годы / Н. Лейдерман. – Свердловск : Средне-Уральское кн. изд-во, 1982. – 256 с.

 

Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / [aвт.-уклад. Ю. І. Ковалів]. – К. : Академія, 2007. – Т. 1 : А (аба)–Л (лямент). – 608 с. ; Т. 2 : М (Маадай-Кара)–Я (я-форма). – 624 с.

 

Нечерда Б. Автобіографія / Б. Нечерда // „Я жив як міг, я не лукавив...” : Літ. спадщина Б. Нечерди : спогади про письменника / упоряд. І. Задоя. – Одеса : Астропринт, 2010. – С. 7.

 

Підпалий В. Автобіографія // Золоті джмелі : вибрані твори / Володимир Підпалий ; упоряд. та примітки Н. А. Підпалої. – К. : Твім інтер, 2011. – С. 33–36.

 

Подлубнова Ю. С. Метажанры, мегажанры и другие жанровые образования в русской литературе [Электронный ресурс] / Ю. С. Подлубнова // Герменевтика литературных жанров. – Ставрополь : Изд-во Ставроп. ун-та, 2007. – С. 293–298. – Режим доступа : http://www.proza.ru/2006/01/20-111.

 

Пустовіт В. Ю. Проблеми націєтворення в мемуарному дискурсі вітчизняних письменників ХІХ століття : монографія / В. Ю. Пустовіт. – Луганськ : Знання, 2008. – 284 с.

 

Світлична Н. Автобіографія / Н. Світлична // Світличний І. О., Світлична Н. О. З живучого племені Дон Кіхотів / упоряд. М. Х. Коцюбинської та О. І. Неживого ; передм. та приміт. М. Х. Коцюбинської. – К. : Грамота, 2008. – С. 413–416.

 

Соловей Е. Українська філософська лірика : навч. посіб. із спецкурсу / Елеонора Соловей. – К. : Юніверс, 1999. – 368 с.

 

Спивак Р. С. Русская философская лирика. 1910‑е годы. И. Бунин, А. Блок, В. Маяковский : учеб. пособ. / Р. С. Спивак. – 2‑е изд. – М. : Флинта : Наука, 2005. – 408 с.

 

Стужук О. І. Художня фантастика як метажанр (на матеріалі української літератури ХІХ–ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. н. : спец. 10.01.06 „Теорія літератури” / О. І. Стужук. – К., 2006. – 16 с.

 

Стус В. Автобіографія / В. Стус // Твори : в 6 т., 9 кн. Т. 1, Кн.1: Зимові дерева, Веселий цвинтар, Круговерть. – Львів : Просвіта, 1994. – С. 42.

 

Тютюнник Г. Автобіографія / Григір Тютюнник // Вічна загадка любові : літ. спадщина Григора Тютюнника, спогади про письменника / уклад. А. Шевченко. – К. : Рад. письменник, 1988. – С. 20–24.

 

Цяпа А. Автобіографія як проекція творця та національно-культурні традиції (Улас Самчук, Еліас Канетті) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.05 „Порівняльне літературознавство” / Андрій Григорович Цяпа. – Тернопіль, 2006. – 20 с.

 Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Oleh Rarytskyi

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine