Категория интриги в современной нарратологии

Valerij Tiupa

Анотація


Осмислюється інноваційна розробка Полем Рікером категорії „наративна інтрига”. Здійснений своєрідний переклад даного поняття з мови філософських узагальнень на мову теоретичного літературознавства. Увага Рікера зосереджена на сюжеті в його оберненні не до фабули, а до читацького сприйняття, тобто на сюжеті, взятому в аспекті події самої оповіді. Інтрига як конструктивний інтерес нарації полягає в напрузі подієвого ряду, що збуджує певні рецептивні очікування і передбачає те чи інше задоволення цих очікувань. Будучи організацією читацького сприйняття, наративна інтрига полягає в розриві безперервної у своїй течії історії і в пов’язуванні її фрактальних епізодів у цілісне висловлювання. Ці різноспрямовані дії неминучі, оскільки час оповіді й оповідуваний час не тільки не рівнопротяжні, а й якісно різнорідні: час історії багатовимірний і континуальний, тоді як дискурсивне протікання мови одновимірне й дискретне. Наративна інтрига виявляється в тексті як система епізодів, на межі яких виявляється фрактальний розлом оповідуваного світу: часовий, просторовий, актантний або два-три таких розломи одночасно.

Ключові слова


інтрига; інтрига одкровення; лімінальна інтрига; наратив; сюжет; читацьке очікування

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bakhtin M. M. Voprosy literatury i estetiki [Questions of Literature and Aesthetics]. Moscow, 1975, 504 p. (in Russian).

Bakhtin M. M. Estetika slovesnogo tvorchestva [Aesthetics of Verbal Art]. Moscow, 1979, 424 p. (in Russian).

Broitman S. N. Istoricheskaia poetika [Historical Poetics]. Moscow, 2001, 320 p. (in Russian).

Grintser P. A. Drevneindiiskii epos: Genezis i tipologiia [The Acient Indian Epics: Genesis and Typology]. Moscow, 1974, 422 p. (in Russian).

Genette G. Raboty po poetike. Figury [Works on Poetics. Figures]. Moscow, vols. 1–2, 1998. (in Russian).

Zelinskii F. Iz zhizni idei [From the Life of Ideas]. Petrograd, 1916, 465 p. (in Russian).

Mandel'shtam O. E. Slovo i kul'tura [Word and Culture]. Moscow, 1987, 320 p. (in Russian).

Pospelov G. N. Problemy literaturnogo stilia [Problems of Literary Style]. Moscow, 1970, 330 p. (in Russian).

Propp V. Ia. Istoricheskie korni volshebnoi skazki [Historical Roots of the Fairy Tale]. Leningrad, 1986, 364 p. (in Russian).

Propp V. Ia. Kumuliativnaia skazka [Cumulative Fairy Tale]. In: Fol'klor i deistvitel'nost'. Moscow, 1976, pp. 241–257. (in Russian).

Ricoeur P. Vremia i rasskaz [Time and Narrative]. Moscow, Saint Petersburg, vols.1–2, 2000. (in Russian).

Tamarchenko N. D. Russkii klassicheskii roman XIX veka: Problemy poetiki i tipologii zhanra [Russian Classic Novel of the 19th century: Problems of Poetics and Genre Typology]. Moscow, 1997, 202 p. (in Russian).

Tamarchenko N. D. Struktura proizvedeniia [Structure of the Literary Work]. In: Teoriia literatury. Moscow, 2004, vol. 1, pp. 172–263. (in Russian).

Tamarchenko N. D. Tipologiia realisticheskogo romana [Realistic Novel Typology]. Krasnoyarsk, 1988, 195 p. (in Russian).

Tolstoi L. N. Polnoe sobranie sochinenii [Complete set of works]. Moscow, vols. 1–90, 1928–1958. (in Russian).

Turner V. Simvol i ritual [Symbol and Ritual]. Moscow, 1983, 277 p. (in Russian).

Tiupa V. I. Fazy mirovogo arkheosiuzheta kak istoricheskoe iadro slovaria motivov [Phases of World Archaeoplot as a Historical Centre of the Motive Dictionary]. In: Ot siuzheta k motivu. Novosibirsk, 1996, pp. 16–23. (in Russian).

Freidenberg O. M. Poetika siuzheta i zhanra [Poetics of Plot and Genre]. Moscow, 1997, 448 p. (in Russian).

Frazer J. G. Zolotaia vetv' [The Golden Bough]. Moscow, 832 p. (in Russian).

Khalizev V. E. Teoriia literatury [Theory of Literature]. Moscow, 2009, 432 p. (in Russian).

Shmid W. Narratologiia [Narratology]. Moscow, 2008, 304 p. (in Russian).

Auden W. H. The Guilty Vicarage. – Available at : http://harpers.org/archive/1948/05/the-guilty-vicarage/ (accessed 17 January 2013).

Danto A. C. Analytical Philosophy of History. Cambridge, 1965, 318 p.

Frye N. The Anatomy of Criticism. Four Essays. Princeton, 1957, 383 p.

Iser W. Der implizite Leser: Kommunikationsformen des Romans von Bunyan bis Beckett. Münhen, 1972, 420 S.

Ricœur P. Temps et récit. Tomes 1, 2 et 3. Paris, 1983–1985.

Veyne P. Comment on écrit l’histoire. Paris, 1971, 349 p.

White H. Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. Baltimore, 1973, 448 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики / М. М. Бахтин. – М : Худож. лит., 1975. – 504 с.

 

Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. – М.: Искусство, 1979. – 424 с.

 

Бройтман С. Н. Историческая поэтика / С. Н. Бройтман. – М. : РГГУ, 2001. – 320 с.

 

Гринцер П. А. Древнеиндийский эпос: Генезис и типология / П. А. Гринцер. – М. : Наука, 1974. – 422 с.

 

Женетт Ж. Работы по поэтике. Фигуры : в 2 т. / Ж. Женетт. – М. : Изд-во им. Сабашниковых, 1998.

 

Зелинский Ф. Из жизни идей / Ф. Зелинский. – Пг. : Тип. Стасюлевича, 1916. – 465 с.

 

Мандельштам О. Э. Слово и культура / О. Э. Мандельштам. – М. : Советский писатель, 1987. – 320 с.

 

Поспелов Г. Н. Проблемы литературного стиля / Г. Н. Поспелов. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1970. – 330 с.

 

Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки / В. Я. Пропп – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1986. – 364 с.

 

Пропп В. Я. Кумулятивная сказка / В. Я. Пропп // Фольклор и действительность. – М. : Наука, 1976. – С. 241–257.

 

Рикёр П. Время и рассказ : в 2 т. – М. ; СПб. : Университетская книга, 2000.

 

Тамарченко Н. Д. Русский классический роман XIX века: Проблемы поэтики и типологии жанра / Н. Д. Тамарченко. – М. : Издат. центр Российского гос. гуманитарного ун-та, 1997. – 202 с.

 

Тамарченко Н. Д. Структура произведения / Н. Д. Тамарченко // Теория литературы : в 2 т. / под ред. Н. Д. Тамарченко. – М. : Академия, 2004. – Т. 1. – С. 172–263.

 

Тамарченко Н. Д. Типология реалистического романа / Н. Д. Тамарченко. – Красноярск : Изд-во Красноярского ун-та, 1988. – 195 с.

 

Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений : в 90 т. / Л. Н. Толстой. – М. : Гослитиздат, 1928–1958.

 

Тэрнер В. Символ и ритуал / В. Тэрнер ; [пер. с англ.]. – М. : Наука, 1983. – 277 с.

 

Тюпа В. И. Фазы мирового археосюжета как историческое ядро словаря мотивов / В. И. Тюпа // От сюжета к мотиву : сб. науч. трудов. – Новосибирск, 1996. – С. 16–23.

 

Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра / О. М. Фрейденберг. – М. : Лабиринт, 1997. – 448 с.

 

Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь / Дж. Дж. Фрэзер. – М. : Политиздат, 1980. – 832 с.

 

Хализев В. Е. Теория литературы : учебник для студ. высш. учеб. заведений / В. Е. Хализев. – 5-е изд., испр. и доп. – М. : Академия, 2009. – 432 с.

 

Шмид В. Нарратология / В. Шмид. – М. : Языки славянской культуры, 2008. – 304 с.

 

Auden WH. The Guilty Vicarage [Electronic resource] / W. H. Auden. – Available at : http://harpers.org/archive/1948/05/the-guilty-vicarage/.

 

Danto A. C. Analytical Philosophy of History / Arthur C. Danto. – Cambridge : Cambridge University Press, 1965. – 318 p.

 

Frye N. The Anatomy of Criticism. Four Essays / Northrop Frye. – Princeton : Princeton University Press, 1957. – 383 p.

 

Iser W. Der implizite Leser: Kommunikationsformen des Romans von Bunyan bis Beckett / Wolfgang Iser. – Münhen : Fink, 1972. – 420 s.

 

Ricoeur P. Temps et récit. Tomes 1, 2 et 3 / Paul Ricœur. – Paris : Seuil, 1983–1985.

 

Veyne P. Comment on écrit l’histoire / Paul Veyne. – Paris : Éditions du Seuil, 1971. – 349 p.

 

White H. Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe / Hayden White. – Baltimore : Johns Hopkins University Press, 1973. – 448 p.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2013 Valerij Tiupa

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine