DOI: https://doi.org/10.31861/pytlit2018.97.217

Leonid Frizman (1935–2018)

Yevheniya Chernokova

Abstract


Leonid Frizman (1935–2018)

GOST Style Citations


Copyright (c) 2018 Yevheniya Chernokova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The journal publishes research papers on terms: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine