The Concept of Post-Non-Classic al Methodological Strategy by Professor Olexander Oguy

Olha Chervinska

Анотація


Подано огляд формування літературознавчої концепції українського вченого-германіста Олександра Огуя, висвітлений з 1993 по 2013 рр. на сторінках літературознавчого наукового збірника „Питання літературознавства”. Показано поступовість оформлення провідної концепції так зв. постнекласичної методологічної стратегії вченого, починаючи від першої публікації в „ПЛ”, де як зразок продуктивної спроби залучити позачасові лінгвістичні універсалії для порівняння типологічно збіжних жанрових форм доводилася автентичність „Слова о полку Ігоровім” в історико-типологічному зіставленні із середньовічним епосом (Вип. 1, 1993 „ПЛ”). Розглянуто такі статті: „Трьохвимірний поетичний простір “Ланселета” Ульріха фон Цатцікгофена” (рецензія, 2010 р.); „Історико-соціальні жанри середньовічної літератури в постнекласичній методології: принципи класифікації” (2012 р.); „Принцип становлення німецької літератури середньовіччя: подолання кризових етапів через нові жанри” (2013 р.). Остання, найбільш розгорнута за обсягом публікація автора, запропонувала оригінальну і перспективну методику наукового дискурсу (так зв. контент-аналіз, що передбачає урахування соціальних факторів у дослідженні культурних феноменів).

Ключові слова


Олександр Дмитрович Огуй; медієвістика; постнекласична методологія; панхронія; жанр; “Питання літературознавства”

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Ivasiuk O. Vin prahnuv svitla istyny (Pamiati profesora Oleksandra Dmytrovycha Oguia) [He Was Craving for the Light of the Truth (Dedicated to the Memory about Professor O. D. Oguy)]. Pytannia literaturoznavstva, 2014, no. 90, pp. 286–291.

Oguy O. D. Istoryko-sotsial′ni zhanry seredn′ovichnoï literatury v postneklasychnii metodolohiï: pryntsypy klasyfikatsiï [The Historical-Social Genres of Medieval Literature in Post-Non-Classical Methodology: the Principles of Classification]. Pytannia literaturoznavstva, 2012, no. 86, pp. 150–159.

Oguy O. D. Istoryko-typolohichne zistavlennia “Slova o polku Ihorevim” ta deiakykh zakhidnoievropeis′kykh seredn′ovichnykh tekstiv (Sproba linhvistychnoï rozvidky) [The Historical-Topological Comparison of “The Tale of Igor’s Campaign” and Some Other Western European Medieval Texts (an Attempt of Linguistic Reconnaissance)]. Pytannia literaturoznavstva, 1993, no. 1, pp. 82–88.

Oguy O. D. Pryntsyp stanovlennia nimets′koï literatury seredn′ovichchia: podolannia kryzovykh etapiv cherez novi zhanry [The Principles of Formation of the Middle Age German Literature: Overcoming the Crisis Stages through New Genres]. Pytannia literaturoznavstva, 2013, no. 88, pp. 173–188.

Oguy O. D. Tr′okhvymirnyi poetychnyi prostir “Lanseleta” Ul′rikha fon Tsattsikhofena [A Three-Dimensional Poetic Space of “Lanzelet” by Ulrich von Zatzikhoven: (a Review on the Monograph Kai Tino Lorenz. Raumstrukturen einer epischen Welt: Zur Konstruktion des epischen Raumes in Ulrichs von Zatzikhoven „Lanzelet”. – Göppingen : Kümmerle Verlag, 2009. – 355 S.)]. Pytannia literaturoznavstva, 2010, no. 80, pp. 276–279.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Івасюк О. Він прагнув світла істини (Пам’яті професора Олександра Дмитровича Огуя) / Ольга Івасюк // Питання літературознавства : науковий збірник / гол. ред. О. В. Червінська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – Вип. 90. – С. 286–291.

Огуй О. Д. Історико-соціальні жанри середньовічної літератури в постнекласичній методології: принципи класифікації / О. Д. Огуй // Питання літературознавства : науковий збірник / гол. ред. О. В. Червінська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – Вип. 86. – С. 150–159.

Огуй О. Д. Історико-типологічне зіставлення „Слова о полку Ігоревім” та деяких західноєвропейських середньовічних текстів (Спроба лінгвістичної розвідки) / О. Д. Огуй // Питання літературознавства : науковий збірник / гол. ред. А. Р. Волков. – Львів, 1993. – Вип. 1. – С. 82–88.

Огуй О. Д. Принцип становлення німецької літератури середньовіччя: подолання кризових етапів через нові жанри / О. Д. Огуй // Питання літературознавства : науковий збірник / гол. ред. О. В. Червінська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – Вип. 88. – С. 173–188.

Огуй О. Д. Трьохвимірний поетичний простір „Ланселета” Ульріха фон Цатцікгофена : [рецензія на монографію Kai Tino Lorenz. Raumstrukturen einer epischen Welt: Zur Konstruktion des epischen Raumes in Ulrichs von Zatzikhoven „Lanzelet”. – Göppingen : Kümmerle Verlag, 2009. – 355 S.] / О. Д. Огуй // Питання літературознавства : науковий збірник / гол. ред. О. В. Червінська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – Вип. 80. – С. 276–279.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Olha Chervinska

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine