“По той бік…” “Жінки його мрії”

Feliks Shteynbuk

Анотація


Стверджується, що творчість єдиного в історії української літератури лауреата Малої Шевченківської премії Олеся Ульяненка і досі залишається на маргінесах літературознавчих досліджень. Пояснюються причини такого ставлення до спадщини письменника і пропонується альтернативний стосовно наявних розвідок, тілесно-міметичний варіант аналізу його текстів на прикладі роману „Жінка його мрії”. Доводиться, що нагромадження у творі жахіть, пов’язаних з численними та жорстокими смертями персонажів-маргіналів, у діалектичний спосіб обертається з виразно маргінального штибу на поставання дискурсу, який наснажується намаганнями заповнити екзистенціальну порожнечу.

Ключові слова


Ульяненко; тілесно-міметичний метод; порожнеча; жахливе; монструозне; мова; свобода

Повний текст:

PDF

Посилання


Astvatsaturov A. „Myslyashcheye telo” v poiskakh yazyka. Sluchay Genri Millera [„The Thinking Body” in search of language. The Case of Henry Miller]. Novoye literaturnoye obozreniye, 2005, no. 71. Available at: http://magazines.russ.ru/nlo/2005/71/aa3.html (accessed 11 May 2017). (in Russian).

Makartetskaya Y. A. Znacheniye Nichto i pustoty v filosofii M. Khaydeggera [Meaning of Nothing and emptiness in the philosophy of M. Heidegger]. Zhurnal nauchnykh publikatsii aspirantov i doktorantov. Available at: http://jurnal.org/articles/2013/filos14.html (accessed 11 May 2017). (in Russian).

Maksimov V. I. Antonen Arto, yego teatr i yego dvoynik [Antonen Arto, his theater and his double]. In: Arto A. Teatr i yego dvoynik: Manifesty. Dramaturgiya. Lektsii. Filosofiya teatra [Theater and its double: Manifestos. Dramaturgy. Lectures. Philosophy of theater].St. Petersburg;Moscow, 2000, рр. 5–33. (in Russian).

Punina O. Samitniy heniy. Olesʹ Ulʹyanenko : literaturnyy portret [Solitary genius. Oles Ulianenko: literary portrait]. Kyiv, 2016, 288 р. (in Ukrainian).

Solonin K. Y. Khaydegger i vostochnaya filosofiya : poiski vzaimodopolnitel'nosti kul'tur [Heidegger and Eastern philosophy: the search for complementarity between cultures].St. Petersburg, 2001, pp. 183–194. (in Russian).

Tendítna N. M. Estetyka smerti u prozi Ie. Pashkovs′koho ta O. Ul′ianenka [Aesthetics of death in prose by Е. Pashkovsky and O. Ulianenko]. Extended abstract of PhD dissertation (Ukrainian literature). Kirovohrad, 2009, 20 p. (in Ukrainian).

Ulianenko O. Zhinka yoho mriyi [Woman of his dreams]. Available at: http://www.libros.am/book/read/id/188383/slug/zhinka-jjogo-mri#TOC_idp236776 (accessed 11 May 2017). (in Ukrainian).

Heidegger M. Bytye y vremya [Genesis & Time]. Moscow, 2011, 448 р. (in Russian).

Shebelist S. Olesʹ Ulʹyanenko [Oles Ulianenko]. Available at: http://orenda.pl.ua/read/oles-uljanenko (accessed 11 May 2017). (in Ukrainian).

Shteynbuk F. M. Zasady tilesnoho mimetyzmu u tekstovykh stratehiyakh postmodernistsʹkoyi literatury kintsya ХХ – pochatku ХХI stolittya [Principles of corporal mimesis of textual strategies in postmodern literature of late XX – early XXI century]. Kyiv, 2007, 292 р. (in Ukrainian).

Shteynbuk F. M. Tilesnistʹ – mimezys – analiz (Tilesno-mimetychnyy metod analizu khudozhnikh tvoriv) [Corporeality – mimesis – analysis (corporal-mimetic method for belles-letters analysis)]. Kyiv, 2009, 215 р. (in Ukrainian).

Iampolski M. Demon i Labirint [Demon and Labyrinth]. Moscow, 1996, 336 р. (in Russian).

Borges J. L., Guerrero M. The Book of Imaginary Beings. Harmondsworth, 1974, 172 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аствацатуров А. „Мыслящее тело” в поисках языка. Случай Генри Миллера [Электронный ресурс] / Андрей Аствацатуров // Новое литературное обозрение. – 2005. – № 71. – Режим доступа : http://magazines.russ.ru/nlo/2005/71/aa3.html.

Макартецкая Ю. А. Значение Ничто и пустоты в философии М. Хайдеггера [Электронный ресурс] / Юлия Александровна Макартецкая // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – Режим доступа : http://jurnal.org/articles/2013/filos14.html.

Максимов В. И. Антонен Арто, его театр и его двойник / В. И. Максимов // Арто А. Театр и его двойник : Манифесты. Драматургия. Лекции. Философия театра / А. Арто ; [сост. и вст. ст. В. И. Максимова; комм. В. И. Максимова и А. Ю. Зубкова]. – Санкт-Петербург ; Москва : Симпозиум, 2000. – С. 5–33.

Пуніна О. Самітній геній. Олесь Ульяненко : літературний портрет / Ольга Пуніна. – Київ : Академвидав, 2016. – 288 с. – (Серія „Життя і слово”).

Солонин К. Ю. Хайдеггер и восточная философия : поиски взаимодополнительности культур / К. Ю. Солонин. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургское философское общество, 2001. – С. 183–194.

Тендітна Н. М. Естетика смерті у прозі Є. Пашковського та О. Ульяненка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 „Українська література” / Н. М. Тендітна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2009. – 20 с.

Ульяненко О. Жінка його мрії [Електронний ресурс] / Олесь Ульяненко. – Режим доступу : http://www.libros.am/book/read/id/188383/slug/zhinka-jjogo-mri#TOC_idp236776.

Хайдеггер М. Бытие и время / М. Хайдеггер. – Москва : Академический проект, 2011. – 448 с.

Шебеліст С. Олесь Ульяненко [Електронний ресурс] / Сергій Шебеліст. – Режим доступу : http://orenda.pl.ua/read/oles-uljanenko.

Штейнбук Ф. М. Засади тілесного міметизму у текстових стратегіях постмодерністської літератури кінця ХХ – початку ХХІ століття : [монографія] / Ф. М. Штейнбук. – Київ : Педагогічна преса, 2007. – 292 с.

Штейнбук Ф. М. Тілесність – мімезис – аналіз (Тілесно-міметичний метод аналізу художніх творів) : [монографія] / Ф. М. Штейнбук. – Київ : Знання України, 2009. – 215 с.

Ямпольский М. Демон и Лабиринт / Михаил Ямпольский // Новое литературное обозрение / Научное приложение. – Вып. VII. – Москва, 1996. – 336 с.

Borges J. L. The Book of Imaginary Beings / Jorge Luis Borges, Margarita Guerrero. – Harmondsworth : Penguin Books Ltd, 1974. – 172 р.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Feliks Shteynbuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine