Функціональність передмови в цілісному сприйнятті тексту (Вітольд Ґомбрович “Транс-Атлантик”)

Alyona Tychinina

Анотація


Розглядаються особливості функціонування паратексту, зокрема його рецептивна складова. Акцентується його участь в оформленні тексту у специфічну інтерпретаційну рамку цілісності, що генерує механізм рецептивної дії, звужує чи розширює горизонт очікування читача. Підкреслюється роль авторської передмови в архітектоніці літературного тексту як певною мірою „проксемічного центруˮ. За результатами рецептивного опитування стосовно роману Вітольда Ґомбровича (1904–1969) „Транс-Атлантик” (1953) функція передмови інтерпретується як діалогічна. На основі аналізу трьох авторських передмов (1951, 1953, 1957) і матеріалів письменницького щоденника робиться висновок про наративну динаміку цих передмов і безпосередній вплив означеного паратекстуального фрагмента тексту на процес декодування змісту роману. 


Ключові слова


паратекстуальність; передмова; наратор; рецепція; горизонт очікування; В. Ґомбрович; “Транс-Атлантик”

Повний текст:

PDF

Посилання


Apuleius. Apologiia. Metamorfozy. Floridy [Apology. Metamorphoses. Florida]. Moscow, 1959, 436 р. (in Russian).

Wilk M. Urok Gombrovicha (stranitsy dnevnika) [Gombrowicz's lesson (diary pages)]. In: Gombrowicz W. Dnevnik. Saint Petersburg, 2012, рр. 5–16. (in Russian).

Gombrowicz W. Trans-Atlantyk [Trans-Atlantyk]. Lviv, 2015, 160 р. (in Ukrainian).

Gombrowicz W. Shchodennyk [Diary]. Kyіv, 1999, vol. 1, 414 р. (in Ukrainian).

Genette G. Posviashcheniia [Dedication]. In: Antropologiia kul'tury. Moscow, 2004, no. 2, pp. 187–216. (in Russian).

Genette G. Figury [Figures]. Moscow, 1998, vol. 1, 472 р. (in Russian).

Karpiński W. Holos Gombrovycha [Voice of Gombrowicz]. In: Gombrowicz W. Shchodennyk. Kyіv, 1999, vol. 3, pp. 325–347. (in Ukrainian).

Ortega y Gasset J. Esse na esteticheskie temy v forme predisloviia [Essay on aesthetic topics in the form of preface]. In: Estetika. Filosofiia kul'tury. Moscow, 1991, pp. 93–112. (in Russian).

Uspensky B. Semiotika iskusstva [Semiotics of art]. Moscow, 1995, 360 р. (in Russian).

Khorev V. Vitol'd Gombrovich i Slavomir Mrozhek [Witold Gombrowicz and Slawomir Mrozek]. In: Tvorchestvo Vitol'da Gombrovicha i evropeiskaia kul'tura. Moscow, 2006, pp. 111–121. (in Russian).

Chernigova I. V. K voprosu o funktsiiakh avtorskikh predislovii [To the question of the functions of the author's preface]. Antropologicheskaia lingvistika: Vestnik IGLU, Irkutsk, 2004, no. 7, pp. 115–123. (in Russian).

Schmid W. Narratologiia [Narratology]. Moscow, 2003, 312 s. (in Russian).

Schulz B. Do Vitol′da Gombrovycha [To Witold Gombrowicz]. In: Literaturno-krytychni narysy. Kyіv, 2012, pp. 22–27. (in Ukrainian).

Jarzębski J. Gombrovych: problemy samoprezentatsii [Gombrowicz: problems of self-presentation]. In: Bruno Shul′ts i problema Pohranychchia. Drohobych, 2007, pp. 62–72. (in Ukrainian).

Derrida J. La dissemination. Paris, 1972, 406 p.

Genette G. Paratexts: thresholds of interpretation. Cambridge, 1997, 427 р.

Jong de I. F. Sunsets and Sunrises in Homer and Apollonius of Rhodes. Dialogos, 1996, no 3, pp. 20–35.

Magnuson P. Reading Public Romanticism. Princeton, 1998, 232 р.

Smith H., Wilson L. Introduction. In: Renaissance Paratexts, Cambridge, 2011, pp. 1–14.

Text, Extratext, Metatext and Paratext in Translation. Cambridge, 2013, 165 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Апулей. Апология. Метаморфозы. Флориды / Апулей. – Москва : Изд-во АН СССР, 1959. – 436 с.

Вильк М. Урок Гомбровича (страницы дневника) / М. Вильк // Гомбрович В. Дневник ; [пер. с пол. Ю. Чайникова]. – Санкт-Петербург : Изд-во И. Лимбаха, 2012. – С. 5–16.

Ґомбрович В. Транс-Атлантик / В. Ґомбрович ; [пер. з пол. А. Бондаря]. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2015. – 160 с.

Ґомбрович В. Щоденник : у 3 т. Т. 1. 1953–1956 / В. Ґомбрович ; [пер. з пол. Р. Харчук]. – Київ : Основи, 1999. – 414 с.

Женетт Ж. Посвящения / Ж. Женетт ; [пер., вступ. ст. Л. Семеновой] // Антропология культуры. – Москва : Вердана, 2004. – Вып. 2. – С. 187–216.

Женетт Ж. Фигуры : в 2 т. / Ж. Женетт. – Москва : Изд-во им. Сабашниковых, 1998. – Т. 1. – 472 с.

Карпінський В. Голос Ґомбровича / В. Карпінський // Ґомбрович В. Щоденник : у 3 т. Т. 3. 1961–1969 / пер. з пол. Р. Харчук. – Київ : Основи, 1999. – С. 325–347.

Ортега-и-Гассет Х. Эссе на эстетические темы в форме предисловия / Х. Ортега-и-Гаcceт ; [пер. Я. Тертерян] // Эстетика. Философия культуры. – Москва : Искусство, 1991. – С. 93–112.

Успенский Б. Семиотика искусства / Б. Успенский. – Москва : Школа „Языки русской культуры”, 1995. – 360 с.

Хорев В. Витольд Гомбрович и Славомир Мрожек / В. Хорев // Творчество Витольда Гомбровича и европейская культура. – Москва : Институт славяноведения РАН, 2006. – С. 111–121.

Чернигова И. В. К вопросу о функциях авторских предисловий (на материале французских художественных произведений XVI–XVII вв.) / И. В. Чернигова // Антропологическая лингвистика: Вестник ИГЛУ / отв. ред. Ю. М. Малинович. – Иркутск : ИГЛУ, 2004. – № 7. – С. 115–123.

Шмид В. Нарратология / В. Шмид. – Москва : Языки славянской культуры, 2003. – 312 с.

Шульц Б. До Вітольда Ґомбровича / Б. Шульц // Літературно-критичні нариси ; [пер. з пол. В. Меньок]. – Київ : Дух і Літера, 2012. – С. 22–27.

Яжемський Є. Ґомбрович: проблеми самопрезентації / Єжи Яжемський // Бруно Шульц і проблема Пограниччя : матеріали двох перших едицій Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі. − Дрогобич : Полоністичний науково-інформаційний центр ім. Ігоря Менька Дрогобицького державного педагогічного ун-ту ім. Івана Франка, 2007. – С. 62–72.

Derrida J. La dissemination / J. Derrida. – Paris : Le Seuil, 1972. – 406 p.

Genette G. Paratexts: thresholds of interpretation / G. Genette ; [Foreword by Richard Macksey, Translated by Jane E. Lewin]. – Cambridge : Cambridge University Press, 1997. – 427 р.

Jong de I. F. Sunsets and Sunrises in Homer and Apollonius of Rhodes: Book-Divisions and Beyond / I. F. de Jong // Dialogos, 1996. – №. 3. – P. 20–35.

Magnuson P. Reading Public Romanticism / P. Magnuson. – Princeton : Princeton University Press, 1998. – 232 р.

Smith H. Introduction / H. Smith, L. Wilson // Renaissance Paratexts. – Cambridge : Cambridge University Press, 2011. – Р. 1–14.

Text, Extratext, Metatext and Paratext in Translation / еdited by V. Pellatt. – Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2013. – 165 р. Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Alyona Tychinina

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine