Поезії у прозі як маргінальний жанр української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століть

Tatiana Lyakh

Анотація


Розглянуті поезії у прозі українських авторів доби модернізму – Михайла Коцюбинського, Марка Черемшини, Василя Стефаника, Ольги Кобилянської та ін. Досліджено, як у вказаному жанрі виявляються категорії „презентативне/репрезентативне” (Е. Суріо), відбувається зміщення із площини прози в онтологічну комунікацію, де слово чи знак стає полісемантичним, сприймається інтуїтивно, і тому творить метафізичний горизонт художнього твору, що характерно для поезії. Це дає підстави визначати жанр поезій у прозі як маргінальний відносно прозового і поетичного. Показано, що мотив призначення митця, відображення глибинних станів ліричного героя, філософічність, символізм у поезіях у прозі сприяють інтуїтивному входженню до сфери трансцендентного й розглядаються як „презентативне”. Водночас у творах указаного жанру письменники використовують прийоми прози, що є ознакою „репрезентативного”.


Ключові слова


поезії у прозі; жанр; маргінальне; модернізм; метафізичний горизонт; символ; мотив

Повний текст:

PDF

Посилання


Bigun O. Osoblyvosti typolohii zhanru poezii v prozi kintsia XIX – pochatku XX stolittia [The features of typology of poems in prose genre at the end of XIXth – the beginning of XXth centuries]. In: Literatura, folklor, problemy poetyky. Kyiv, 2010, issue 26, pp. 228–237. (in Ukrainian).

Bila A. Symvolizm [Symbolism]. Kyiv, 2010, 272 p. (in Ukrainian).

Heidegger M. Hel’derlin i sutnist poezii [Helderlin and the essence of poetry]. In: Slovo. Znak. Dyskurs: antolohiya svitovoi literaturno-krytychnoi dumky XX st. Lviv, 2001, pp. 250–261. (in Ukrainian).

Hasparov M. Stikhi v proze [Poems in prose]. In: Kratkaya literaturnaja entsiklopedija. Moscow, 1978, vol. 5, p. 204. (in Russian).

Hundorova T. ProYavlennia Slova. Dyskursiya rannoho ukrainskoho modernismu. Postmoderna interpretatsiia [The manifestation of the word. Discourse of early Ukrainian modernism. Postmodern interpretation]. Lviv, 2001, 300 p. (in Ukrainian).

Denysiuk I. Rozvytok ukrainskoi maloi prozy XIX – poch. XX st. [Development of Ukrainian short short stories at the XIXth – the beginning of XXth centuries]. Lviv, 1999, 280 p. (in Ukrainian).

Ivasiuk O. Poeziya v prozi [Poem in prose]. In: Leksikon zahalnoho ta porivnialnoho literaturoznavstva. Chernivtsi, 2001, p. 422. (in Ukrainian).

Kazanova O. “Poeziya v prozi” kintsia XIX – pochatku XX stolittia: problema zhanrovoho vyznachennia [“Poems in prose” at the end of XIXth – the beginning of XXth centuries: the problem of genre definition]. In: Istoryko-literaturnyj zhurnal. Odesa, 2011, issue 19, pp. 153–163. (in Ukrainian).

Kobylianska O. Tvory: u 3 t. [Works: 3 vol.]. Kyiv, 1956, vol. 1, 592 p. (in Ukrainian).

Kotsiubynsky M. Tvory: u 7 t. [Works: 7 vol.]. Kyiv, 1956, vol. 2, 384 p. (in Ukrainian).

Kravchenko U. Vybrani tvory [Selected Works]. Kyiv, 1958, 498 p. (in Ukrainian).

Lepky B. Tvory: v 2 t. [Works: 2 vol.]. Kyiv, 1997, vol. 1, 848 p. (in Ukrainian).

Matusiak A. Setsesijnyj dyskurs pysmennykiv “Molodoi Muzy” [Secession discourse of writers of “Young Muse”]. Slovo i chas, 2008, issue 6, pp. 35–50. (in Ukrainian).

Nietzsche F. Narodzhennia trahedii z duhu muzyky [Birth the tragedy from music spirit]. In: Slovo. Znak. Dyskurs: antolohiya svitovoi literaturno-krytychnoi dumky XX st. Lviv, 2001, pp. 55–70. (in Ukrainian).

Pavlychko S. Dyskurs modernizmu v ukrainskij literaturi [The discourse of modernism in the early Ukrainian literature]. In: Pavlychko S. Teoriya literatury [The theory of literature]. Kyiv, 2002, pp. 19–441. (in Ukrainian).

Stefanyk V. Vybrane [Selected]. Uzghorod, 1979, 392 p. (in Ukrainian).

Todorov Tz. Poeziya bez virshiv [The poetry without verses]. In: Todorov Tz. Poniattia literatury ta inshi esse [The notions of literature and others essays]. Kyiv, 2006, pp. 56–72. (in Ukrainian).

Franko I. Iz sekretiv poetychnoi tvorchosti [From the secrets of poetry art]. In: Franko I. Zibr. tv. u 50 t. [Selected Works: 50 vol.]. Kyiv, 1984, vol. 35, pp. 91–111. (in Ukrainian).

Cheremshyna Marko. Novely; posviaty Vasylevi Stefanyku; ranni tvory; pereklady; literaturno-krytychni vystupy; spohady; avtobiohrafiia [Short stories; works dedicated to Vasyl’ Stephanyk; early works; translations; literary and critics articles; reminiscences; autobiography]. Kyiv, 1987, 448 p. (in Ukrainian).

Jung K. G. Psykholohiia ta poeziia [Psychology and poetry]. In: Slovo. Znak. Dyskurs: antolohiya svitovoi literaturno-krytychnoi dumky XX st. Lviv, 2001, pp. 119–138. (in Ukrainian).

Yarychevskyj S. I. Tvory [Works]. Chernivtsi, 2009, 304 p. (in Ukrainian).

Gardner Helen. Introduction. In: The methaphysical poets. Selected and edited by Helen Gardner. London, 1972, pp. 15–29.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бігун О. Особливості типології жанру поезії в прозі кінця ХІХ – початку ХХ століття / О. Бігун // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць ; відп. ред. проф. Гуменний М. Х. – Київ : Акцент, 2007. – Вип. 26. – С. 228–237.

Біла А. Символізм / Анна Біла. – Київ : Темпора, 2010. – 272 с.

Гайдеґґер М. Гельдерлін і сутність поезії / Мартін Гайдеґґер // Слово. Знак. Дискурс : антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. Марії Зубрицької. – Вид. 2-ге, доповн. – Львів : Літопис, 2001. – С. 250–261.

Гаспаров М. Стихи в прозе / М. Гаспаров // Краткая литературная энциклопедия : в 9 т. – Москва : Сов. энциклопедия, 1978. – Т. 5. – С. 204.

Гундорова Т. ПроЯвлення Слова. Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація : монографія / Тамара Гундорова. – Львів : Літопис, 1997. – 300 с.

Денисюк І. Розвиток української малої прози ХІХ – поч. ХХ ст. / Іван Денисюк. – Львів : Наук.-видав. т-во „Академічний експрес”, 1999. – 280 с.

Івасюк О. Поезія в прозі / Оксана Івасюк // Лексикон загального та порівняльного літературознавства. – Чернівці : Золоті литаври, 2001. – С. 422.

Казанова О. „Поезія в прозі” кінця ХІХ – початку ХХ століття: проблема жанрового визначення / Ольга Казанова // Історико-літературний журнал / [відп. ред. : Н. Малютіна ; редкол. : О. Александров та ін.]. – Одеса, 2011. – Вип. 19. – С. 153–163.

Кобилянська О. Твори : у 3 т. / Ольга Кобилянська. – Київ : Держвидав художньої літератури, 1956. – Т. 1 : твори : 1887 – 1900 / [літ.-критич. нарис, упорядкув. тома і прим. канд. філол. наук О. К. Бабишкіна]. – 592 с.

Коцюбинський М. Твори : у 7 т. Т. 2 : Повісті, оповідання (1897–1908) / [редкол. : М. С. Грицюта, Н. Й. Жук, О. Є. Засенко (гол.) та ін. ; ред. тому О. Є. Засенко ; упорядкув. та прим. М. С. Грицюти]. – Київ : Наук. думка, 1974. – 384 с.

Кравченко У. Вибрані твори / Уляна Кравченко ; [вступ. ст., підготов. текстів та прим. канд. філол. наук А. А. Каспрука]. – Київ : Держвидав художньої літератури, 1958. – 498 с.

Лепкий Б. Твори : в 2-х т. / Богдан Лепкий ; [редкол. : І.О. Дзеверін (голова) та ін.]. – К. : Наук. думка, 1997. – Т. 1 : Поетичні твори. Прозові твори. Мемуари. – 848 с.

Матусяк А. Сецесійний дискурс письменників „Молодої Музи” / Аґнєшка Матусяк // Слово і час. – 2008. – № 6. – С. 35–50.

Ніцше Ф. Народження трагедії з духу музики (Фраґменти) / Фрідріх Ніцше // Слово. Знак. Дискурс : антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. Марії Зубрицької. – Вид. 2-ге, доповн. – Львів : Літопис, 2001. – С. 55–70.

Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі // Павличко С. Теорія літератури / Соломія Павличко / [упоряд. : Віра Агеєва, Богдан Кравченко ; передм. Марії Зубрицької]. – Київ : Основи, 2002. – С. 19–441.

Стефаник В. Вибране / Василь Стефаник / [упорядкув., підгот. текстів, прим. і словник В. М. Лесина та Ф. П. Погребенника ; авт. вступ. ст. В. М. Лесин]. – Ужгород : Карпати, 1979. – 392 с. – (Серія : Б-ка „Карпати”).

Тодоров Ц. Поезія без віршів / Цвєтан Тодоров // Поняття літератури та інші есе ; [пер. з фр. Є. Марічева]. – Київ : Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2006. – С. 56–72.

Франко І. Із секретів поетичної творчості / Іван Франко // Зібр. тв. : у 50 т. Т. 35 : Літературно-критичні праці (1903–1905) / [редкол. : М. Д. Бернштейн, Г. Д. Вервес та ін. ; ред. тому П. Й. Колесник ; упорядкув. та комент. Н. О. Вишневської, М. С. Грицюти]. – Київ : Наук. думка, 1984. – С. 91–111.

Черемшина Марко. Новели ; Посвяти Василеві Стефанику ; Ранні твори ; Переклади ; Літературно-критичні виступи ; Спогади ; Автобіографія ; Листи / Марко Черемшина / [вступ. ст., упорядкув. й прим. О.В. Мишанича ; ред. тому В. М. Русанівський]. – Київ : Наук. думка, 1987. – 448 с.

Юнґ К.-Ґ. Психологія та поезія / Карл Ґустав Юнг // Слово. Знак. Дискурс : антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / [за ред. М. Зубрицької]. – Вид. 2-ге, доповн. – Львів : Літопис, 2001. – С. 119–138.

Яричевський С. І. Твори / Сильвестр Яричевський / [упорядкув. та вступ. ст. О. М. Івасюк, В. Є. Бузинської]. – Чернівці : Букрек, 2009. – 304 с.

Gardner H. Introduction / Helen Gardner // The methaphysical poets / Selected and edited by Helen Gardner. – London : Penguin books, 1972. – P. 15–29. Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Tatiana Lyakh

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine