Voloshyn, M. “Transformation of Biographic Realities in a Poetic World of V. Malakhieva-Myrovitch”. Pitannâ lìteraturoznavstva, no. 89, Nov. 2014, pp. 7-16, doi:10.31861/pytlit2014.89.007.