Basniak, T. (2013). Typology of the Author’s Status: Two Experiences – Cz. Miłosz and G. von Rezzori. Pitannâ lìteraturoznavstva, (88), 22–33. https://doi.org/10.31861/pytlit2013.88.022