(1)
Basniak, T. Typology of the Author’s Status: Two Experiences – Cz. Miłosz and G. Von Rezzori. Pitannâ lìteraturozn. 2013, 22-33.