(1)
Shteinbuk, F. Anthropology of Desire Correlate in Oles Ulianenko’s Novel “Syn Tini.” Pitannâ lìteraturozn. 2020, 55-73.