[1]
Voloshyn, M. 2014. Transformation of Biographic Realities in a Poetic World of V. Malakhieva-Myrovitch. Pitannâ lìteraturoznavstva. 89 (Nov. 2014), 7–16. DOI:https://doi.org/10.31861/pytlit2014.89.007.