Редакційна політика

Галузь та проблематика

„Питання літературознавства” – найстаріший в Україні періодичний науковий журнал із проблем поетики та історії світової літератури.

Редакційна політика журналу спрямована на розвиток освіти і науки шляхом публікації наукових досліджень у галузі філології.

У журналі публікуються статті загальнотеоретичного та історико-літературного спрямування. Тематичну сферу журналу висвітлюють такі рубрики: „Поетика”, „Методологія”, „Історична поетика”, „Літературознавча історіографія”, „Типологія літературного процесу”, „Література як соціальний феномен”, „Аксіологія”, „Філософські аспекти літературознавства”, „Літературознавча антропологія”, „Міф. Архетип. Фольклор”, „Сакральне і профанне”, „Порівняльне літературознавство”, „Традиційні/транзитивні сюжети та образи”, „Перекладознавство”, „Імагологія”, „Жанрологія”, „Поетика часопростору”, „Віршознавство”, „Наратологія”, „Герменевтика”, „Гендерні студії”, „Теорія інтерпретації”, „Рецептивна поетика”, „Теорія дискурсу”, „Теорія комункації”, „Література і мас-медіа”, „Поетика постмодерністського тексту”, „Теорія інтермедіальності”, „Поетика інтертекстуальності”, „Мультикультуралізм”, „Актуальні питання зарубіжної літератури”, „Українська література у світовому контексті”, „Рецензії”, „Ювілеї письменників і науковців”.

Порушені в статтях літературознавчі проблеми ґрунтуються на матеріалі світової літератури.

У журналі публікуються статті українською, російською, англійською, німецькою, польською та французькою мовами.

Серед авторів журналу – провідні філологи з України та зарубіжжя (Азербайджан, Білорусь, Болгарія, Єгипет, Ірландія, Литва, Молдова, Німеччина, Польща, Росія, Румунія, Франція, Чехія, Японія).

Журнал адресується науковцям-філологам: докторантам, аспірантам, студентам, викладачам.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

До ювілейних дат

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Поетика

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Історична поетика

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Історія поетологічних дискурсів

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Інтертекстуальність та інтермедіальність

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Жанрологія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Рецензії

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

До літературних ювілеїв

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Історична поетика та історія поетологічних дискурсів

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Герменевтика, рецепція, інтерпретація

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Гендерні студії

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Поетика і методологія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Компаративні студії

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Жанрологічний дискурс

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

In Memoriam

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Емігрантологія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Літературознавча історіографія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Методологія. Психоаналітичні та гендерні студії

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Наратологія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Інтертекстуальність

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Імагологія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Методологія та гендерні студії

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Міждисциплінарний дискурс

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Розгляд статті здійснюється експертами зі складу членів Редакційної колегії журналу, які виносять рішення про прийняття наукової роботи до друку.

Порядок рецензування

1. Автор подає до Редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам редакційної етики та правилам підготовки статей до видання у журналі „Питання літературознавства”. Рукописи, які не відповідають прийнятим вимогам, не розглядаються.

2. Рукописи, які надходять до Редакційної колегії, спрямовуються на рецензування за профілем дослідження. Рецензентів призначає Головний редактор журналу. В окремих випадках питання вибору рецензентів вирішується на засіданні Редакційної колегії. За рішенням Головного редактора журналу окремі або спеціально замовлені статті видатних вчених можуть бути звільнені від стандартної процедури рецензування.

3. Для проведення рецензування статей рецензентами можуть виступати як члени Редакційної колегії, так і сторонні висококваліфіковані фахівці, які володіють глибокими професійними знаннями й досвідом роботи за конкретним науковим напрямком, як правило – доктори наук, професори.

4. Рецензент, після отримання статті на розгляд, оцінює можливість рецензування матеріалів, виходячи з відповідності власної кваліфікації щодо напрямку запропонованого дослідження та відсутності будь-якого конфлікту інтересів. У разі наявності будь-яких конкуруючих інтересів рецензент має відмовитися від рецензування й повідомити про це Редакційну колегію. Остання вирішує питання про призначення іншого рецензента.

5. Рецензент робить висновок про можливість друку статті. Строки рецензування в кожному окремому випадку залежать від умов, необхідних для максимально об’єктивного оцінювання якості наданих матеріалів.

6. Рецензування проводиться конфіденційно – за принципами double-blind рецензування (двостороннє „сліпе” рецензування: автор і рецензент не знають один про одного). Контакти між автором та рецензентами відбуваються через відповідального секретаря збірника. На прохання рецензента й за погодженням з робочою групою Редакційної колегії взаємодія автора та рецензента може відбуватися у відкритому режимі (таке рішення приймається лише у тому разі, якщо відкритість взаємодії дозволить поліпшити стиль та логіку викладення матеріалу дослідження).

7. Після остаточного аналізу статті рецензент заповнює стандартизовану форму, яка містить підсумкові рекомендації.

8. Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття направляється автору для підготовки відкоректованого варіанта з пропозицією врахувати зауваження або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автор додає листа, який містить відповіді на зроблені зауваження та пояснює внесені зміни. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки мотивованого висновку про доцільність публікації.

9. У разі непогодження з думкою рецензента автор статті надає аргументовану відповідь у редакцію збірника. У такому разі стаття розглядається на засіданні робочої групи Редакційної колегії. Редакційна колегія може направити статтю для додаткового рецензування іншому фахівцю. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статей у разі неспроможності або небажання автора врахувати зауваження та рекомендації рецензентів. На прохання рецензента Редакційна колегія може передати статтю іншому фахівцю з обов’язковим дотриманням принципів double-blind рецензування.

10. Остаточне рішення щодо доцільності публікації приймається Головним редактором, а за необхідності – на засіданні Редакційної колегії. Після прийняття рішення про допуск статті до публікації Відповідальний секретар повідомляє про це автору та інформує про очікуваний термін публікації.

11. У разі отримання позитивного рішення про можливість опублікування стаття надходить до редакційного портфелю журналу для її публікації в порядку черги та актуальності (в окремих випадках, за рішенням Редакційної колегії, стаття може бути опублікована позачергово, у найближчому номері видання).

12. Датою прийняття статті до публікації вважається дата отримання редакцією позитивного висновку рецензента (або рішення Редакційної колегії) щодо можливості опублікування статті.

13. Затверджена до публікації стаття передається технічному редактору. Незначні виправлення стилістичного або формального характеру, які не впливають на зміст статті, вносяться технічним редактором без узгодження з автором.

14. Відповідальність за обґрунтованість та самостійність зроблених висновків, науково-практичний рівень статті покладається на автора статті.

 

Періодичність публікації

Періодичність виходу: двічі на рік.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Creative Commons Attribution License.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

 

Редакційна етика

Редакційна етика журналу „Питання літературознавства” спрямована на дотримання норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою.

1. У цьому напрямі діяльність редакційної колегії спирається на рекомендації Комітету з видавничої етики (Committee on Publication Ethics –http://publicationethics.org), а також на досвід авторитетних міжнародних журналів і видавництв.

2. Важливою умовою прийняття статті до друку є наявність принципово нових наукових результатів, які раніше ніде не публікувалися.

3. Якщо матеріали статті вже було опубліковано раніше, автор повинен надати редакції бібліографічну довідку про попередні публікації, обґрунтувавши актуальність публікації нового варіанта та пояснивши характер доповнень і змін, внесених до останнього варіанта статті.

4. Перед затвердженням до друку стаття проходить рецензування. Розгляд статті здійснюється експертами зі складу членів редакційної колегії збірника, які виносять рішення про прийняття наукової роботи до друку.

5. Будь-які суперечливі питання (академічні, особисті, технічні, фінансові тощо) розглядаються членами редакційної колегії.

6. У разі виявлення плагіату стаття беззастережно відхиляється.

 

Подаючи статтю для публікації, автор тим самим висловлює згоду на:

– розміщення повного її тексту в мережі Інтернет;

– публікацію відомостей про автора (посада, науковий ступінь, місце роботи, електронна пошта).

 

Усі питання з видавничої етики, що виникають між авторами та редакційною колегією журналу і не вирішуються цим документом, регулюються міжнародними загальноприйнятими стандартами COPE (Committee on Publication Ethics – http://publicationethics.org/international-standards-editors-and-authors). 

 

Плата за публікацію

Вартість публікації становить 600 грн, що передбачає літературне редагування, макетування, друк журналу та поштове надсилання авторського екземпляру.

Оплата здійснюється після рішення редколегії про прийняття статті до друку.

Плата за рецензування не передбачена.